Managementsamenvatting

De Ketenarchitectuur Werk en Inkomen (Karwei) versie 2.5 is de geactualiseerde opvolger van versie 2.0. Aanleiding voor de actualisering is de veranderende samenwerking tussen de ketenpartners in de SUWI-­‐ keten. De individuele SUWI-­‐partijen bieden daarvoor complementaire, begrijpelijke en klantgerichte dienstverlening met een integraal aanbod aan burgers en werkgevers.

Ten opzichte van versie 2.0 zijn verder verouderde concepten verwijderd of geactualiseerd. Zo is complementaire dienstverlening toegevoegd aan de integrale dienstverlening, worden de componenten gedetailleerder beschreven en is de informatie over privacy en informatiebeveiliging geheel geactualiseerd.

Positionering van de ketenarchitectuur

Ketenpartijen volgen de principes van de e-­‐overheid, zoals de eenmalige uitvraag van gegevens, meervoudig gebruik van gegevens, servicegerichte architectuur, één loketgedachte, gebruik van open standaarden en open source software en de toepassing van webrichtlijnen. De NORA beschrijft deze principes en vormt daarmee het ICT-­‐denk-­‐ en ontwikkelkader voor de SUWI Ketenarchitectuur. De ketenarchitectuur geeft een concrete invulling aan de algemene principes uit de NORA. Naast NORA stellen de referentiearchitecturen van UWV en de gemeenten (GEMMA) een kader voor de Ketenarchitectuur Werk en Inkomen.

De ketenarchitectuur bevat afspraken over wat op SUWI-­‐ketenniveau ingeregeld moet zijn om de uitvoering van wettelijke taken in het SUWI-­‐domein als één samenhangend en betrouwbaar geheel te laten werken.

Complementaire dienstverlening

Organisaties hebben hun eigen rol én werken (volgordelijk) samen in de dienstverlening aan de klanten. De informatievoorziening in de keten komt tot stand door het delen van geautomatiseerde functies en/of informatie-­‐uitwisseling tussen de verschillende onderdelen van de keten:

 • Op presentatieniveau (bijvoorbeeld de thema-­‐websites)
 • Op dienstenniveau (bijvoorbeeld de intake)
 • Op gezamenlijke registraties (bijvoorbeeld op keten-­‐ en/of basisregistraties)
 • Op gegevensuitwisselingsniveau (bijvoorbeeld triggers en dossieroverdrachten)
 • Op infrastructureel niveau

Servicegerichte architectuur

De inrichting van de keten werk en inkomen is gebaseerd op een servicegerichte architectuur. De focus ligt vooral op het delen van informatie en het koppelen van bestaande toepassingen. Gegevens en functies van applicaties worden beschikbaar gesteld en op gestandaardiseerde wijze ontsloten.

De voornaamste kenmerken van de componenten van de SUWI-­‐informatievoorziening zijn:

 • het uitwisselen van gegevens tussen partijen (de GeVS);
 • webapplicaties voor professionals;
 • het uitwisselen van ongestructureerde (mail)berichten en bestanden;
 • het verlenen van toegang tot portalen en webapplicaties;
 • ondersteuning voor het

De Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS), de ketenregistraties en de koppelvlakken vormen samen de ruggengraat van het informatielandschap in de keten.

GeVS

Karwei doet uitspraken over benodigde essentiële GeVS bouwstenen die noodzakelijk zijn voor een veilige en goed functionerende SUWI-­‐keten:

 • federatieve authenticatie (aansluiten op bestaande systemen voor het herkennen van gebruikers)
 • gecontroleerde toegang tot persoonsgegevens die relevant zijn voor de uitvoering van de taken
 • bouwstenen voor een gecontroleerde en veilige uitwisseling van gegevens
 • centrale abonnementen registratie
 • terugmelden gerede twijfel via Digimelding
 • gebruik van ketenregistraties (werkzoekenden, vacatures, doelgroepen d.)
 • gebruik van de voorzieningen van de digitale overheid (de Generieke Digitale Infrastructuur) zoals:
  • Mijnoverheid
  • DigiD/DigiD machtingen/eHerkenning en Idensys
  • de basisregistraties
  • stelseldiensten zoals Digilevering voor gebeurtenissen, Digimelding voor terugmeldingen naar basisregistraties en Digikoppeling voor veilige en betrouwbare

Registraties

De keten werk en inkomen gebruikt basisregistraties, eigen registraties en (in de toekomst) ketenregistraties. Het SUWI Gegevens Register (SGR) vormt de basis voor de inrichting van de gegevenshuishouding van de keten werk en inkomen. Het bevat de gegevensbeschrijvingen, formaten en de logische structuur van de berichten.

Voor de elektronische gegevensuitwisseling in het SUWI-­‐domein is een gemeenschappelijke taal ontwikkeld, SuwiML, die gebruikt maakt van XML en hierop gebaseerde standaarden.

Koppelvlakken

Ketenpartners maken bij de elektronische gegevensuitwisseling gebruik van raadplegingen en meldingen. Dit gebeurt via gestandaardiseerde koppelvlakken; bijvoorbeeld op basis van open standaarden en/of SUWI-­‐ standaarden.

De SuwiML Transactiestandaard geeft hiervan een uitgebreide beschrijving, inclusief de manier waarop we WSDL in de keten werk en inkomen toepassen. Bij het maken van koppelvlakspecificaties moet het principe van doelbinding een van de uitgangspunten zijn.

Beheer en beveiliging

De uitwisseling en het gebruik van gegevens in de keten werk en inkomen moet op een veilige, betrouwbare en transparante wijze plaatsvinden. ‘Informatiebeveiliging’ gaat onder meer over de beschikbaarheid en continuïteit van de ICT-­‐middelen, de bescherming van privacy en de integriteit/betrouwbaarheid van de gegevens.

Deze worden gewaarborgd door het gebruik van standaarden en voorzieningen, maar ook door het beschikbaar stellen van adequate voorzieningen op het gebied van authenticatie, autorisatie, veilige infrastructuur en gecontroleerde toegang tot alleen die gegevens die voor de uitvoering van taken noodzakelijk zijn. De SUWI-­‐ketenpartijen kennen aanvullend op het besluit SUWI ook een SLA (de GeVS-­SLA) waarin de voorwaarden voor het gezamenlijk gebruik en beheer van de GeVS en de gegevens zijn vastgelegd.

Bij een verzoek van een afnemer om gegevens te verstrekken, toetst de bronhouder conform de Wbp op wettelijke grondslag om de gevraagde gegevens te leveren, op doelbinding, proportionaliteit en subsidiariteit (zijn de gegevens nodig voor de uitvoering van wettelijke taken?) bepaalt de bronhouder in overleg met de afnemer de wijze van verstrekking.