Hoofdstuk 1. Introductie SUWI Ketenarchitectuur

Inleiding

Bij de uitvoering van de wettelijke taken (het primaire proces) in het domein werk en inkomen zijn meerdere uitvoeringsorganisaties betrokken: UWV, SVB en gemeenten c.q. de Suwi-partijen. Iedere uitvoeringsorganisatie die een deel van de dienstverlening uitvoert heeft zijn eigen (decentrale) voorzieningen ingericht.

In de regeling SUWI staat: “Vanuit de optiek van de klant is het gewenst dat deze het domein ervaart als één efficiënt werkend geheel”. Belangrijk leidend principe om dit te bewerkstelligen is eenmalige gegevensuitvraag.

De klant hoeft zijn gegevens niet te verstrekken aan een van de Suwi-partijen als hij die gegevens al eerder aan deze of een andere Suwi‐ en/of overheidspartij heeft verstrekt. Uitwerking van dit principe leidt in de regel tot het éénmalig vastleggen en meervoudig gebruiken van voor de dienstverlening in de Suwiketen noodzakelijke persoons(gerelateerde) gegevens.

Om de gegevensuitwisseling tussen de ketenpartijen te faciliteren is een voorziening ingericht die de uitwisseling van gegevens tussen de ketenpartijen ondersteunt: de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS). De Suwiketenpartijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het in stand houden van de GeVS. Gemaakte afspraken vinden hun weerslag in diverse concrete producten, bijvoorbeeld de Keten Service Level Agreement, het SUWI Gegevens Register, de SUWI Ketenarchitectuur en de Verantwoordingsrichtlijn Privacy & Beveiliging GeVS1.

In de SUWI Ketenarchitectuur zijn afspraken vastgelegd wat op keten-­‐niveau ingeregeld moet zijn om de verschillende voorzieningen die relevant zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken binnen het SUWI-­‐ domein, als één samenhangend en betrouwbaar geheel te laten werken. De omgeving verandert echter en een regelmatige herijking en aanvulling van die afspraken is dan ook noodzakelijk. Om deze reden is Karwei geactualiseerd.

1.1 Doel van de ketenarchitectuur

Effectieve en efficiënte dienstverlening

Deze ketenarchitectuur richt zich op effectieve en efficiënte onderlinge samenwerking en dienstverlening van de ketenpartijen aan de (gemeenschappelijke) klant. Daarvoor biedt de architectuur een toekomstbestendig, gemeenschappelijk kader voor de doorontwikkeling van de keten werk en inkomen.

De architectuur biedt een stabiele basis waarop de ketenpartijen voort kunnen bouwen en biedt een eenduidig referentiekader. De ketenarchitectuur wordt concreet toegepast bij samenwerkingstrajecten van de ketenpartijen. Een kernafspraak is dat de afzonderlijke ketenpartijen bij ‘eigen’ ontwikkelingen altijd rekening houden met deze ketenarchitectuur.

Karwei is een ook sturingsinstrument. Bestuurders kunnen Karwei gebruiken als een checklist van uitgangspunten om plannen voor veranderingen aan te toetsen.

Reikwijdte

Karwei helpt ketenpartijen om zich binnen het afgesproken kader van de architectuur in dezelfde richting te ontwikkelen. Deze architectuur bevat afspraken om de samenwerking te stroomlijnen zodat de klant optimale dienstverlening kan worden geboden.

De architectuur beperkt zich tot de elementen die voor de samenwerking noodzakelijk zijn en waar dienstverlening naar de klant een gezamenlijk doel is. Zo bereiken we optimale samenwerking tussen de partijen en zijn we eenduidig naar de klanten van de SUWI-­‐partijen. Tegelijkertijd blijven de interne processen en systemen zaak van de eigen organisatie.

reikwijdte architectuur

De ketenarchitectuur beschrijft de kaders van de gemeenschappelijke voorzieningen die van belang zijn om de informatie die ketenpartijen over werkzoekenden of uitkeringsgerechtigden hebben, te kunnen uitwisselen. Deze versie van de ketenarchitectuur beschrijft de huidige maar ook de verwachte situatie (wat is of komt er allemaal beschikbaar in de keten). Deze architectuur is input voor en toetsingscriterium van veranderingstrajecten.

De ketenpartijen committeren zich hieraan.

Verplicht of vrijblijvend?

Artikel 62 lid 2 van de wet SUWI stelt dat de SUWI-­‐partijen gezamenlijk zorg dragen voor de instandhouding van de GeVS. Concreet betekent dit dat de SUWI-­‐partijen onderling en gezamenlijk, met de beheerder van de centrale voorziening, afspraken maken op de verschillende deelgebieden van informatie-­‐uitwisseling binnen de Suwiketen.

De beheerder van de centrale voorziening faciliteert het tot stand komen van de gezamenlijke afspraken, ziet toe op de samenhang en actualiteit van de afspraken en signaleert eventuele strijdigheden met gemeenschappelijke, overheidsbrede, afspraken. Als aan de gestelde eisen is voldaan, registreert de beheerder van de centrale voorziening de gemaakte afspraken namens de SUWI-­‐partijen en legt hij ze ter besluitvorming voor aan het Opdrachtgeversberaad (OGB).

Deze afspraken vinden hun weerslag in diverse concrete producten, waaronder de Keten Service Level Agreement, het SUWI-­‐Gegevens Register, de SUWI Ketenarchitectuur en de Verantwoordingsrichtlijn Privacy & Beveiliging GeVS.

Deze ketenarchitectuur is een uitwerking van de afspraken voor de realisatie van de gemeenschappelijke informatievoorzieningen binnen de keten werk en inkomen. Eventuele afwijkingen moeten onderling worden afgestemd en beargumenteerd, waarna de (SUWI) DomeinGroep Architectuur (DGA) hierover een besluit neemt.

Realisatie

Deze ketenarchitectuur beschrijft de gewenste situatie om samenwerking tussen ketenpartijen te faciliteren. Sommige noodzakelijke componenten zijn inmiddels operationeel. Andere, additioneel benodigde componenten worden in deze architectuur beschreven. Hiermee wordt een samenhangend beeld beoogd.

Het realiseren van de additionele componenten valt in het domein van wijzigingsopdrachten waarvoor op basis van deze ketenarchitectuur een ontwerp / solutionarchitectuur wordt opgesteld. Het is aan de gezamenlijke ketenpartners om op basis van deze versie de ontwikkeling te initiëren.

Doelgroepen

Deze ketenarchitectuur is bedoeld voor managers, projectleiders, architecten, domeingroepen en alle anderen die invulling geven aan de ICT in de keten werk en inkomen.

1.2 Verschillen met versie 0

 Versie 2.5 is een eerste stap in de richting van versie 3.0, een geheel nieuwe Karwei. In deze versie 2.5 zijn verouderde concepten verwijderd of geactualiseerd. Met name de grote thema's van het heden krijgen aandacht. Concreet hebben we de volgende grotere wijzigingen doorgevoerd:

 • Complementaire dienstverlening is toegevoegd aan de integrale dienstverlening om aan te sluiten bij de vigerende
 • Achterhaalde zaken zijn verwijderd of geactualiseerd, zoals niet-­‐gerealiseerde bouwstenen die er ook niet meer gaan
 • Ontbrekende elementen zijn toegevoegd, bijvoorbeeld rond het stelsel van
 • Hoofdstuk 5 (over de componenten) is geactualiseerd en deels gedetailleerder
 • Hoofdstuk 9 (over privacy en informatiebeveiliging) is geheel herschreven, waarbij we dankbaar gebruik hebben gemaakt van de aanbevelingen uit de interne notitie Vertrouwd Verbonden (juni 2012).

1.3 Opbouw van de ketenarchitectuur

De ketenarchitectuur bestaat uit dit algemene hoofddocument en drie uitgebreide uitwerkingen – de themadocumenten. Het hoofddocument bestaat uit:

 • Hoofdstuk 1 :     Informatie over de context, het doel en het gebruik van de ketenarchitectuur.
 • Hoofdstuk 2 :     Positionering van de ketenarchitectuur in het nationale veld en een schets van de tendensen die de dienstverlening van de keten – en daarmee de ketenarchitectuur – beïnvloeden.
 • Hoofdstuk 3 :     Bespreking van een aantal overkoepelende uitgangspunten voor de ketenarchitectuur. Dit hoofdstuk bevat ook een overzicht van alle afspraken uit dit document.
 • Hoofdstuk 4 :     Een overzicht van de processen waarbij ketenpartijen gezamenlijk de klant bedienen: de inrichting van de klantkanalen.
 • Hoofdstuk 5 :     Beschrijving van de ICT-­‐componenten, uitgaande van de ketenbehoefte en verder vormgegeven door doorvertalingen van NORA-­‐principes naar de keten werk en inkomen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS).
 • Hoofdstuk 6 :     Beschrijving van de registraties, hun belang voor het functioneren van de keten en de verantwoordelijkheden van ketenregistratiehouders.
 • Hoofdstuk 7 :     Informatie over koppelvlakken: hoe helpen koppelvakken om individuele systemen te koppelen.
 • Hoofdstuk 8 :     Aspecten van privacy en informatiebeveiliging in het kader van de ketenarchitectuur. Hoofdstuk 9:         De gang van zaken als nieuwe partijen aansluiten.

1.4 Leeswijzer

Deze ketenarchitectuur bestaat uit een hoofddocument en een aantal uitwerkingen in zogenaamde themadocumenten. Het hoofddocument bevat alle architectuuraspecten en de hiervan afgeleide afspraken van en tussen de ketenpartners. De themadocumenten zijn verdiepingen op een bepaald thema / architectuuraspect. Hier gaan we uitgebreid in op een specifiek onderwerp. De themadocumenten zijn met name bedoeld voor de specialist.

Welke informatie is per doelgroep van de ketenarchitectuur van belang?

 • Het management: overzicht van de strategische keuzes en uitgangspunten (hoofdstuk 2, 3, 4 en 5).
 • De projectleiding: overzicht van de voorzieningen die er al zijn en de richtlijnen die men moet volgen (hoofdstuk 3, 5, 6, 7, 8 en 9 en de uitwerkingen in de relevante themadocumenten).
 • De architecten: overzicht van de principes en richtlijnen die worden gehanteerd (alle hoofdstukken en de uitwerkingen in de relevante themadocumenten).
 • De SUWI‐domeingroepen: overzicht van de afspraken en richtlijnen (in ieder geval de hoofdstukken 2, 3, en 4 aangevuld met de hoofdstukken en eventuele themadocumenten die raken aan het domein van de betreffende doemeingroep.