Hoofdstuk 8. Privacy en informatiebeveiliging

Steeds meer persoonsgebonden gegevens worden uitgewisseld tussen burgers en organisaties en tussen organisaties onderling. Ook de toegang tot elkaars voorzieningen neemt toe en daarmee ook de toegang tot nog meer informatie. Deze brede toegankelijkheid heeft echter een keerzijde.

Zonder adequate beveiliging kunnen gegevens op straat belanden, oneigenlijk worden gebruikt of zelfs worden misbruikt. Daarmee neemt het belang van informatieveiligheid alsmaar toe. Incidenten zoals DigiNotar en Lektober doen ons realiseren dat veiligheidsmaatregelen geen luxe meer zijn.

In het kader van de ‘Meldplicht organisaties bij diefstal, verlies of misbruik persoonsgegevens’ zijn partijen verplicht om diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden aan de betrokken personen en aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Voor deze meldplicht bij datalekken wordt de Wet bescherming persoonsgegevens aangepast.

Partijen moeten de informatiebeveiliging op orde hebben om incidenten in de toekomst te voorkomen, maar ook om schade door onzorgvuldig handelen, onrechtmatig handelen of zelfs misbruik door bijvoorbeeld professionals te beperken én aan te tonen. Uit recente onderzoeken (rapport Inspectie Werk en Inkomen) blijkt dit echter niet altijd het geval. Informatie van onze burgers mag niet in onbevoegde handen komen.

Gebruik van persoonsgegevens betekent dus het hanteren van strikte privacyregels. Via de GeVS worden veel persoonsgegevens uitgewisseld. De SUWI-­‐ketenpartners (UWV, SVB en gemeenten) wisselen onderling informatie uit over inkomen, uitkeringen, maatregelen, arbeidsverleden, kinderbijslag en re-­‐ integratiegegevens.

Daarnaast kunnen de SUWI-­‐ketenpartners ook informatie opvragen bij registraties zoals de basisregistratie personen (BRP), de basisregistratie voertuigen (BRV), opleidings-­‐ en studiefinancieringsgegevens bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), eigendomsgegevens onroerende zaken bij het Kadaster en bedrijfsgegevens bij het Nieuw HandelsRegister (NHR).

De veelheid en gevoeligheid van de gegevens die via de GeVS (kunnen) worden uitgewisseld bepalen dat de bescherming van de privacy en de beveiliging van de GeVS als geheel, maar ook elke component afzonderlijk, moeten voldoen aan de eisen die passend zijn voor het niveau van de risicoklasse van de gegevens. Informatiebeveiliging gaat verder dan alleen het beveiligen van informatiesystemen en de infrastructuur waar die gebruik van maken.

Het gaat bijvoorbeeld ook om de toegang tot gebouwen en de wijze waarop medewerkers met informatie omgaan of het nauwgezet uitvoeren van procedures waarbij informatie een belangrijke rol speelt. Dat vereist constante aandacht voor het verhogen van het beveiligingsbewustzijn van medewerkers.

 • Normenkaders

De wetgever en de ketenorganisaties hebben respectievelijk in de Regeling SUWI en in de Keten Service Level Agreement eisen en afspraken opgenomen voor de organisaties die zijn (of nog worden) aangesloten op de GeVS. Zo moeten de aangesloten organisaties relevante normen uit het normenkader GeVS opnemen in hun beveiligingsplan en hierover jaarlijks verantwoording afleggen. De normen uit het normenkader GeVS zijn ontleend aan:

 • Code voor Informatiebeveiliging ISO
 • Beveiliging van Persoonsgegevens (CBP).
 • Voorschrift informatiebeveiliging

Voor publieke organisaties die zijn (of in de toekomst worden) aangesloten op de GeVS staat het normenkader GeVS niet op zichzelf. Deze organisaties hebben in ieder geval ook te maken met het normenkader dat voor die overheidslaag van toepassing is. We hebben het hier over de Baseline Informatieveiligheid Rijksoverheid (BIR) en de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG).

Mogelijk hebben organisaties ook andere normenkaders in hun beveiligingsplan opgenomen.

 • BIR :     De BIR is geheel gestructureerd volgens NEN/ISO 27001 en NEN/ISO 27002. De overheid is verplicht om hieraan te voldoen. De BIR beschrijft de invulling van NEN/ISO27001 en 27002 voor de rijksoverheid.
 • BIG :     De BIG is gebaseerd op de NEN/ISO 27001, de NEN/ISO 27002 en op de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). Voor gemeenten is een vertaalslag gemaakt naar een baseline voor de gemeentelijke markt.

De organisaties die zijn (of in de toekomst worden) aangesloten op de GeVS hebben te maken met ten minste twee normenkaders: het normenkader GeVS en de BIR, of het normenkader GeVS en de BIG. Deze normenkaders komen voor het overgrote deel overeen. De informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) heeft een vergelijking uitgevoerd tussen het normenkader GeVS en de BIG en de onderlinge verschillen beschreven. Het resultaat van deze vergelijking is terug te vinden via de website van de Informatie Beveiligingsdienst van KING.

8.1 Uitgangspunten

Informatiebeveiliging is meer dan techniek alleen. Informatiebeveiliging is de verzamelnaam voor de processen die ingericht worden om de betrouwbaarheid van processen, de gebruikte informatiesystemen en de daarin opgeslagen gegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijk onheil. Het begrip ‘informatiebeveiliging’ heeft betrekking op:

 • Beschikbaarheid / continuïteit: ervoor zorgen dat informatie en informatieverwerkende bedrijfsmiddelen op de juiste tijd en plaats voor de gebruikers beschikbaar
 • Exclusiviteit / vertrouwelijkheid: informatie beschermen tegen kennisname en mutatie door Informatie is alleen toegankelijk voor degenen die daarvoor geautoriseerd zijn.
 • Integriteit / betrouwbaarheid: het waarborgen van de correctheid, volledigheid, tijdigheid en controleerbaarheid van informatie en

Informatie is tegenwoordig één van de voornaamste bedrijfsmiddelen voor organisaties. Het verlies van gegevens, uitval van ICT, of het door onbevoegden kennisnemen of manipuleren van bepaalde informatie kan ernstige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, maar kan ook leiden tot imagoschade. Hierdoor zal de focus vooral liggen op de beveiliging van informatie.

Het zorgdragen dat onbevoegden minder makkelijk toegang kunnen krijgen tot informatiesystemen en de informatie in die systemen is een belangrijk aspect van informatiebeveiliging. Tevens dient deze informatie beschikbaar, juist en volledig te zijn. De kapstok voor beveiliging in een organisatie is het informatiebeveiligingsbeleid.

Het doel van het informatiebeveiligingsbeleid is borging van betrouwbare dienstverlening en een aantoonbaar niveau van informatiebeveiliging dat voldoet aan de relevante wetgeving, algemeen wordt geaccepteerd door haar (keten)partners en er mede voor zorgt dat de kritische bedrijfsprocessen bij een calamiteit en incident voortgezet kunnen worden. In het informatiebeveiligingsbeleid horen ook de organisatorische en informatiebeveiligingsprincipes terug te komen.

De betrouwbaarheidsaspecten met betrekking tot informatiebeveiliging zijn beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Deze drie betrouwbaarheidsaspecten kunnen verder worden gedifferentieerd:

 • Beschikbaarheid:
  • Tijdigheid: kan de informatie worden geleverd op het moment dat deze nodig is?
  • Continuïteit: kan de informatie ook in de toekomst worden geleverd?
  • Robuustheid: is de informatie bestand tegen storingen?
 • Integriteit:
  • Juistheid/Correctheid: klopt de informatie, wordt deze correct weergegeven?
  • Volledigheid: is de informatie volledig, ontbreekt er niets aan?
  • Geldigheid: is de informatie geldig, zijn alle procedures in acht genomen?
  • Authenticiteit: is de bron van de ontvangen informatie juist?
  • Onweerlegbaarheid: heeft de verzender de informatie inderdaad verzonden?
  • Nauwkeurigheid: de mate van detail en afronding van de
  • Controleerbaarheid: in hoeverre kan de informatie worden gecontroleerd?
 • Vertrouwelijkheid:
  • Exclusiviteit: kan de informatie kan worden afgeschermd voor onbevoegden?
  • Privacy: wordt er op een correcte manier omgegaan met persoonlijke gegevens?

Van de GeVS mag worden verwacht dat de uitwisseling van gegevens tussen bronhouder en afnemer op een veilige, betrouwbare en transparante wijze plaatsvindt. Om dit mogelijk te maken is voor de uitwisseling van informatie een aantal privacy-­‐ en informatiebeveiligingsaspecten vastgesteld. Deze aspecten bestrijken de niveaus:

 • Kaderstelling
 • Inrichten en verrichten
 • Monitoring en verantwoording Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Afbeelding 16. Raamwerk aspecten informatiebeveiliging

 Raamwerk aspecten informatiebeveiliging

 

Aspecten m.b.t.

kaderstelling

Korte toelichting

Uitwerking

Het Normenkader
GeVS is
opgenomen in het
beveiligingsplan
Alle aangesloten partijen hebben
het Normenkader GeVS
ondergebracht in hun
beveiligingsplan.

Partijen die gebruik maken van de GeVS hebben (ten
minste) te maken met twee normenkaders: het
Normenkader GeVS en de Basisrichtlijn
Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) of het Normenkader GeVS en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).


Men moet vaststellen welke informatiebeveiligingsmaatregelen
al zijn geïmplementeerd en wat daarvan nog
up to date is (soort nulmeting). Dit kan worden gedaan met een GAP-analyse: waar staat men ten opzichte van het Normenkader GeVS en de BIR- of BIG-maatregelen. Deze stap geeft ook inzicht hoe het nu geregeld is, wie feitelijk
welke informatiebeveiligingsmaatregelen uitvoert.

De focus moet hierbij vooral liggen op de normen die in het Normenkader GeVS als essentieel zijn gemarkeerd. Met betrekking tot de ontbrekende maatregelen moet men aangeven wanneer deze worden geïmplementeerd en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Als door een aangesloten
partij risico’s worden geaccepteerd en als gevolg daarvan informatiebeveiligingsmaatregelen niet worden geïmplementeerd, moet dit worden geadministreerd en geaccordeerd door de verantwoordelijke.


De normen uit het Normenkader GeVS zijn voor een groot Karwei versie 2.5 Pagina | 67
deel ook in de BIR en de BIG opgenomen. Voor de BIG is een mapping opgenomen naar de belangrijkste wetgeving, waaronder SUWI.

 

Aspecten m.b.t. inrichten en verrichten

Korte toelichting

Uitwerking

Gegevens moeten integer en beschikbaar zijn

Een van de criteria voor gegevens is een betrouwbare registratie bij de bron, in dit verband de SUWI-

ketenpartner.

•           De bronhouder moet de processen zo inrichten dat

de integriteit en beschikbaarheid van de gegevens is geborgd.

•           De bronhouder moet de processen zo inrichten dat de beschikbaarheid conform afspraak is geborgd.

•           Wanneer een bron om wat voor reden dan ook geen gegevens kan leveren moet de afnemer (gebruiker)

gedurende deze ‘storing’ op de hoogte gehouden worden.

•           De melding wordt via een SUWI-bericht aan de afnemer (gebruiker) gestuurd en aan de professional, op een voor hem passende wijze.

•           Wanneer de bron om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, moet de beheerder van die bron direct hierover worden geïnformeerd.

Gegevens moeten veilig worden uitgewisseld

De GeVS zorgt voor een veilig berichtenverkeer tussen bronhouder en afnemer, om deze veiligheid te kunnen waarborgen.

•           De authenticiteit van de communicatiepartners moet vaststaan, bijvoorbeeld door het gebruik van certificaten.

•           Per service wordt vastgesteld of de geauthenticeerde afnemer (cliënt, dus een applicatie van een partij) geautoriseerd is om de service (berichttype) te gebruiken. De vertrouwelijkheid van de berichten moet zijn gewaarborgd en het gebruik van de uitgewisselde gegevens is beperkt tot geautoriseerde gebruikers.

•           Alleen de beoogde, dus geautoriseerde ontvanger kan berichten ontvangen en inzien.

•           De integriteit van berichten moet zijn gewaarborgd; ongeautoriseerde wijzigingen, toevoegingen en weglatingen door derden zijn niet mogelijk gedurende het transport.

•           Berichten mogen niet verloren raken zonder notificatie.

•           Ontkenning van verzending en/of ontvangst van meldingen mag niet mogelijk zijn.

•           Elke melding moet herhaalbaar, traceerbaar en opvraagbaar zijn binnen een nader vast te stellen periode. Dit moet uiteindelijk opgenomen worden in de Keten SLA.

•           Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (inclusief het voldoen aan wettelijke en contractuele eisen wat betreft privacy en informatiebeveiliging), vereisen dat alle uitwisselingen worden gelogd. Het gaat om redenen als aantoonbaarheid van overdracht, ontvangst, detectie van storingen, diagnose en herstel en eventueel aanspreken op oneigenlijk gebruik of misbruik.

•           Het berichtenverkeer tussen organisaties moet 100% controleerbaar zijn. Door middel van tracking en tracing moeten berichtencycli kunnen worden gevolgd en geanalyseerd.

De toegang tot de gegevens wordt gecontroleerd

Voor toegang tot gegevens die via de GeVS beschikbaar worden gesteld, wordt voor burgers DigID (in de toekomst eID) als authenticatiemiddel vereist en voor professionals een authenticatie- en autorisatiemiddel centraal vereist.

Het betrouwbaarheidsniveau is hierbij afhankelijk van de risicoklasse van de gegevens. Voor de hoogste risicoklasse wordt Multifactor authenticatie (MFA) toegepast.

   

 

Single sign-on wordt ondersteund

Single sign-on stelt gebruikers in staat om eenmalig in te loggen waarna automatisch toegang wordt verschaft tot meerdere informatiesystemen en resources in het netwerk.

•           De gebruiker logt in op zijn werkplek en het resultaat van deze inlogactie is herbruikbaar op andere applicaties/systemen waardoor niet opnieuw ingelogd behoeft te worden.

Proportionaliteit wordt gewaarborgd

Bericht-op-maat en granulariteit zijn toepassingen om de proportionaliteit beter te waarborgen.

•           De bronhouder maakt een ‘bericht-op-maat’ op basis van de autorisatiematrix en stuurt het ‘bericht-op- maat’ rechtstreeks naar de afnemer via de SUWIBroker.

•           De SUWIbroker ontvangt het ‘maximaal’ bericht van de bronhouder en maakt hiervan een ‘bericht-op- maat’ en levert het aan de afnemer.

•           De SUWIbroker ontvangt het ‘maximaal’ bericht en genereert een ‘bericht-op-maat’ aan de hand van de autorisatiematrix.

•           De afnemer stelt de gegevens van de berichten op maat beschikbaar aan haar medewerker met behulp van vastgestelde autorisatieprofielen.

Er is een onderscheid tussen gegevens die in verschillende risicoklassen vallen

Gegevens die tot een hogere risicoklasse behoren worden in de uitwisseling gescheiden van de overige informatie, zodat de afnemer het gebruik van de informatie aan specifieke medewerkers kan toewijzen.

•           Gegevens die behoren tot een hogere risicoklasse worden afgescheiden van gegevens die behoren tot een lagere risicoklasse. Daar waar gegevens van verschillende risicoklassen worden samengevoegd (bv. in een bericht), geldt het regime van de gegevens met de hoogste risicoklasse. Voor het vaststellen van de risiconiveaus wordt gebruik gemaakt van de publicatie van het CBP https://cbpweb.nl/sites/default/files/downloads/av/av2 3.pdf.

•           Het autorisatiemodel maakt het mogelijk om afnemers individueel voor het gebruik te autoriseren en houdt rekening met proportionaliteit.

•           Voor elke GeVS-component geldt dat het beveiligingsmaatregelen implementeert die passen bij de gegevens met het hoogste risiconiveau.

/HR_Betrouwbaarheidsniveaus_WEB.pdf.

•           Voor de gegevensuitwisselingen die vallen in de hoogste risicoklasse worden extra maatregelen toegepast zoals certificaten en encryptie.

De beveiliging van gegevens in cache wordt gewaarborgd

Caching is een opslagplaats waarin opgevraagde gegevens tijdelijk worden opgeslagen om sneller toegang tot deze data mogelijk te maken

•           Caching mag alleen worden toegepast voor dezelfde gebruiker van dezelfde organisatie voor dezelfde taak.

•           Ook voor caching geldt dat het beveiligingsmaatregelen implementeert die passen bij de gegevens met het hoogste risiconiveau.

Filtering wordt toegepast om disproportionele gegevensgebruik te voorkomen

Met whitelisting en blacklisting kan sturing worden gegeven welke gegevens wel of niet mogen worden geraadpleegd.

•           Filters worden toegepast om disproportionele gegevensgebruik te voorkomen en oneigenlijk gebruik te beperken.

•           Een beheervoorziening stelt een afnemer in staat een filter voor de gehele organisatie, voor een rol of voor een medewerker toe te passen. Hiermee wordt disproportionele gegevenslevering op rol- en medewerkersniveau beperkt dan wel voorkomen.

•           Een filter moet in voorkomende situaties door de gebruiker – voor zover hiertoe geautoriseerd – buiten

werking gesteld kunnen worden.

•           Wanneer de gebruiker het filter voor een bepaalde bevraging buiten werking stelt, wordt dit gelogd en in de rapportage zichtbaar gemaakt.

•           Bronhouders kunnen het filter (blacklisting) inzetten om gegevens van bepaalde burgers niet beschikbaar te stellen.

 

Aspecten m.b.t. monitoring en verantwoording Korte toelichting Uitwerking
Het gebruik van gegevens wordt geregistreerd De burger moet de overheid kunnen
vertrouwen en heeft het recht te
weten wie welke gegevens,
wanneer en waarvoor verzamelt.
• Het berichtenverkeer wordt zo ingeregeld dat gelogd
wordt welke medewerker van welke organisatie voor
welke taak op welk moment welke gegevens van
welke burger heeft ingezien.
Gebruikers- rapportage is beschikbaar Voor bronhouders van de GeVS
moet het zichtbaar zijn welke
gegevens uit hun bron door welke
organisatie voor welke taken zijn
opgevraagd. Voor afnemers moet
het zichtbaar zijn welke gegevens
door welke medewerkers voor
welke burgers zijn opgevraagd.
• Een voorziening waarbij aangewezen
verantwoordelijken van een organisatie zelf
rapportages kunnen samenstellen en opvragen.
Voorbeelden zijn het bevragen door een bepaalde
medewerker, voor een bepaalde BSN, voor een
bepaalde taak, in een bepaalde periode, buiten een
bepaald werkgebied etcetera.
• Standaard rapportages die op aanvraag beschikbaar
worden gesteld.
• Ondersteuning bij doelgericht onderzoek.

Gebruikers worden meer betrokken in hun gebruik van gegevens

 

Zij moeten goed op de hoogte zijn
voor welke taak zij gebruik maken
van het stelsel.
De gebruiker ziet:
• Wie is ingelogd.
• Welke rol de gebruiker heeft.
• Een melding dat alle bevragingen worden gelogd.
• Het aantal bevragingen: per dag en per maand.
• Overzichtshistorie van het aantal bevragingen per
maand voor de achterliggende 12 maanden.
• Toegang tot de gebruikersvoorwaarden.

Elke organisatie verantwoordt

 

Alle partijen die gebruik maken van
de GeVS moeten zich
verantwoorden. De wijze waarop
verschilt per organisatie.
• De SUWI-ketenpartijen UWV en SVB inclusief het
BKWI en IB verantwoorden zich rechtstreeks aan de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW).
• De SUWI-ketenpartij gemeente legt verantwoording
af aan de gemeenteraad.
• Alle overige partijen verantwoorden conform het
besluit dat door de bronhouder is verstrekt.

De bronhouder of stelsel-verantwoordelijke kan maatregelen nemen bij (ernstige) overtredingen

Een voorziening die de bronhouder
of de stelselverantwoordelijke in
staat stelt om bij ernstige
overtredingen van het gebruik
specifieke maatregelen te nemen,
bijvoorbeeld de Killswitch.
• De levering van een bepaalde bron naar een
bepaalde afnemer wordt gestopt.
• De levering van alle bronnen naar een bepaalde
afnemer wordt gestopt.
• De levering van een bepaalde bron naar alle
afnemers worden gestopt.
• De mogelijkheden moeten separaat kunnen worden
uitgevoerd op Suwinet-inkijk en Suwinet-inlezen.

8.2 Afspraken en eisen

Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detecterende, repressieve en herstellende maatregelen die de risico’s en de eventuele gevolgschade van informatiebeveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau beperken.

Het doel van dit geheel aan informatiebeveiligingsmaatregelen is de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle vormen van informatie te garanderen en zodoende een betrouwbare informatievoorziening te waarborgen. Hiervoor treft men de noodzakelijke organisatorische, procedurele, fysieke en technische maatregelen die gebaseerd zijn op een (organisatie-­‐ afhankelijke) risicoanalyse of een wettelijk verplichting.

Het uniforme niveau van betrouwbaarheid ligt vast in de vorm van afspraken en eisen in bijlage I van de Regeling SUWI en is nader ingevuld in (ketenbrede) afspraken. Concreet betekent dit dat de SUWI-­‐partijen onderling en gezamenlijk, met de beheerder van de centrale voorziening, eisen stellen en hierover nadere afspraken maken op de verschillende deelgebieden van informatie-­‐uitwisseling binnen de Suwiketen.

De vastgestelde eisen en de gemaakte afspraken vinden hun weerslag in diverse producten, bijvoorbeeld de Keten Service Level Agreement, de keten Bewerkersovereenkomst, het SUWI-­‐Gegevens Register, de SUWI-­‐ Ketenarchitectuur en de Verantwoordingsrichtlijn Privacy & Beveiliging GeVS.

De wettelijke voorschriften rond privacy en informatiebeveiliging zijn in de verantwoordingsrichtlijn van de GeVS verder uitgewerkt. De verantwoordingsrichtlijn bevat de normen, criteria en vormvereisten die nodig zijn voor de onderbouwing van het oordeel over de beveiliging of voor de verklaring van getrouwheid (ex. art 5.22 regeling SUWI) over de privacy en informatiebeveiliging van de GeVS in de Jaarverslagen van de op de GeVS aangesloten ontvangende partijen en de beheerder van de centrale voorziening.