Keten Schulden en derdenbeslag

Steeds meer mensen kampen met schulden. De Keten Schulden en Derdenbeslag probeert op allerlei manieren hier iets aan te doen. In deze keten zitten allerlei organisaties die zich inzetten voor burgers die worstelen met bestaanszekerheid.

Het kabinet heeft in 2018 met het actieplan ‘brede schuldenaanpak’ maatregelen genomen om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden beter te helpen.

Deze brede schuldenaanpak bestaat uit drie actiepunten;

  • het voorkomen van problematische schulden;
  • het ontzorgen en ondersteunen (snel en goed helpen) van burgers met schulden;
  • een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso.

BKWI ondersteunt overheidsorganisaties bij het tweede en derde actiepunt. We hebben op verzoek van het ministerie van SZW Suwinet Inkijk en Inlezen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening(wgs). Door middel van Suwinet Inkijk en Inlezen kunnen medewerkers van gemeenten gegevens van diverse bronnen raadplegen voor het verlenen van toegang tot schuldhulp en het opstellen van een plan van aanpak.

Verder heeft BKWI sinds 1 januari 2021 de centrale voorziening BVV samen met het Inlichtingenbureau (IB) beschikbaar gesteld voor het berekenen van de beslagvrije voet (BVV). Hier maken de SVB, LBIO, CJIB, gemeenten en waterschappen gebruik van. Met gegevens van UWV en uit de BRP kunnen deze organisaties de beslagvrije voet (BVV) voor een burger berekenen zodat deze burgers worden geholpen in hun bestaanszekerheid.