Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Ook is per 1 januari het ‘besluit gemeentelijke schuldhulpverlening’ van kracht. De wet en het besluit hebben onder andere tot doel om burgers tijdens de opstartfase van het schuldhulpverleningstraject te ontzorgen.

Wgs en Suwinet

In de gewijzigde wet staat dat gemeenten gegevens over inkomen en vermogen mogen raadplegen via Suwinet voor het verlenen van toegang tot schuldhulp, het opstellen van een plan van aanpak en het verifiëren van de gegevens gedurende de uitvoering van het Plan van Aanpak.

Gebruik van Suwinet in fases uitgerold

Voor de uitvoering van de Wgs kunnen schuldhulpverleners sinds juli 2021 Suwinet-Inkijk gebruiken. Via Suwinet-Inkijk worden persoonsgegevens die bij verschillende organisaties en (basis)registraties zijn opgeslagen, gedeeld met andere overheidsorganisaties.

In de eerste fase zijn er gegevens ontsloten van bronnen die reeds ontsloten zijn binnen de Suwi-keten. In een volgende fase worden er  aanvullende gegevens ontsloten  van nieuwe- en bestaande bronnen/organisaties. Een inventarisatie van de benodigde gegevens gaat daar uiteraard aan vooraf.

Suwinet-Inkijk is alleen beschikbaar voor gemeenten of uitvoerders met een aansluiting op Diginetwerk.

Aanvraagformulier Suwinet-Inkijk beschikbaar

Om gebruik te kunnen maken van Suwinet-Inkijk, kan de gemeente een formulier bij BKWI aanvragen. Mail naar suwidesk@bkwi.nl om het aanmeldformulier op te vragen.

Wanneer aangesloten?

Aansluitingen worden gerealiseerd via een release bij BKWI. Deze vinden maandelijks plaats. De datums van deze releases staan in de Releasekalender (zie hiernaast voor deze kalender). Houd er rekening mee dat uiterlijk 2 weken vóór een release het aanvraagformulier aan BKWI geretourneerd is.

Gemeenten die taken (deels) hebben uitbesteed kunnen ook gebruik (laten) maken van Suwinet-Inkijk. BKWI kent twee manieren van uitbesteden van werkzaamheden:

  • onder Delegatie; hierbij worden de taken voor schuldhulpverlening (deels) belegd bij een andere gemeente of Gemeenschappelijke Regeling (GR) die praktisch en juridisch verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de taken en het verwerken van de gegevens;
  • onder Mandaat; hierbij worden de taken voor schuldhulpverlening (deels) belegd bij een derde partij die weliswaar de praktische uitvoering regelt ten aanzien van schuldhulpverlening, maar waarbij de mandaterende gemeente juridisch verantwoordelijk blijft.

Dit onderscheid wordt specifiek gemaakt voor het mogen raadplegen van de gegevens uit de BRP en de verantwoording hierover richting de Rijksdienst voor Identiteits Gegevens (RvIG, de beheerder van de BRP). 

Onder delegatie

Een Gedelegeerde organisatie kan een aanvraag indienen voor een aansluiting en kan voor de uitvoering van schuldhulpverleningstaken voor één of meerdere gemeenten Suwinet-Inkijk gebruiken. Uiteraard moet deze organisatie geautoriseerd zijn door de RvIG voor het raadplegen van BRP-gegevens. Bij de aanvraag dienen (kopieën van) overeenkomsten meegestuurd te worden waaruit blijkt dat, en welke, taken gedelegeerd zijn.

BKWI rapporteert maandelijks aan deze organisatie over het gebruik van Suwinet-Inkijk.

Onder mandaat

Een mandaterende gemeente kan eveneens een aanvraag indienen voor een aansluiting op Suwinet-Inkijk voor de gemandateerde partij. Bij de aanvraag dienen (kopieën van) overeenkomsten meegestuurd te worden waaruit blijkt dat, en welke, taken gemandateerd zijn.

Ook de gemandateerde partij kan zelf een aanvraag indienen. In dat geval dienen naast de (kopieën van) overeenkomsten waaruit blijkt dat, en welke, taken gemandateerd zijn, ook een volmacht van de betreffende gemeente(n) overlegd te worden.

Voor het raadplegen van de BRP-gegevens heeft de mandaterende gemeente zelf een autorisatie nodig (de gemandateerde partij kan deze niet verkrijgen bij de RvIG).

Bij iedere bevraging van een BSN zal de gemandateerde partij moeten aangeven voor welke gemeente de gegevens worden opgevraagd. Hiervoor is een zogenaamde ‘1-login’ functie gemaakt zodat er niet ingelogd behoeft te worden namens een van de gemeenten, maar de betreffende gemeente kan worden geselecteerd binnen Suwinet-Inkijk. Op deze manier kan BKWI zich conform afspraken verantwoorden richting de RvIG.