Bijlage: Bronnenlijst

Bron                            Verwijzing

Actieplan Nederland Open in Verbinding

https://www.ictu.nl/archief/noiv.nl/files/2009/12/Actieplan‐Nederland‐Open‐in‐Verbinding.pdf

 

Artikel 5.20 Besluit SUWI

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013267/Hoofdstuk5/56/Artikel520

Artikel 5.21 Besluit SUWI

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013267/Hoofdstuk5/56/Artikel521

Beleid gebruik DigiD voor DKD.pdf

http://www.bkwi.nl/fileadmin/downloads/Suwinet/privacy_en_beveiliging/Beleid_gebruik_DigiD_voor_DKD.pdf

Besluit SUWI

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013267

Bijlage I Regeling SUWI

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013280/BijlageI

Bijlage II Regeling SUWI

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013280/BijlageII

Bouwen op de kracht van burgers

http://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2012/20121112_bouwen_op_kracht_burgers.pdf

BurgerServiceCode

http://www.mattpoelmans.nl/blog/wp‐content/uploads/BurgerServiceCode­‐Werkschrift.pdf

Digikoppeling Serviceregister

https://serviceregister.overheid.nl/

Digikoppeling Serviceregister documentatie

https://serviceregister.overheid.nl/soa/systinet/platform/web

Digikoppeling compliancevoorziening

http://www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/digikoppeling/documentatie/compliansvoorziening

Digikoppeling website

http://www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/digikoppeling/

Digimelding Annotatie Specificatie

https://wiki.stelselvanbasisregistraties.nl/xwiki/bin/view/Stelselhandboek/Digimelding%2B%Annotatie%2BSpecificatie

Diginetwerk Bron

http://www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/diginetwerk/

Doorpakken en verankeren

http://www.samenvoordeklant.nl/fileadmin/BKWIlibraries/Kennisplatforms/archief/AKO_ketenprogramma_2009_def.pdf

EBMS

http://www.logius.nl/nc/producten/gegevensuitwisseling/digipoort/koppelvlakken/ebms‐ 20‐voor‐overheden/?sword_list%5B0%5D=ebms

European Interoperability Framework

http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf?id=19529

Forum en College Standaardisatie

http://www.forumstandaardisatie.nl/

GEMMA Thema's en Kernprincipes

http://www.drechtsteden.nl/dds/up/ZkasvniIU_GEMMA_Thema_s_en_Kernprincipes.pdf

Gegevensuitwisseling middels Digilevering

http://www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/digilevering

Gemeentelijke Model Architectuur

http://www.kinggemeenten.nl/king‐kwaliteitsinstituut­‐nederlandse‐gemeenten/e‐dienstverleningverbeteren/gemma

ICT-­‐agenda 2008-­‐2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-­en­‐publicaties/rapporten/2008/06/09/ict‐agenda-2008‐2011.html

Informatie op Orde

http://www.rijksoverheid.nl/documenten‐en-­publicaties/rapporten/2006/10/26/informatie-­op-­orde.html

Karwei 2.1 -­‐ deel 5

http://www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/diginetwerk/

Kernkaart Invoering Integrale Dienstverlening

http://www.samenvoordeklant.nl/fileadmin/BKWIlibraries/Kennisplatforms/kernkaart_integ rale_dienstverlening_3.pdf

Lijst Domeinen Suwinet-Mail

http://www.bkwi.nl/fileadmin/downloads/Suwinet/sgr/SGR_tabellen/tabelSuwinetmaildomeinnamen-196.txt

 

 

 

NORA v2.0

http://www.noraonline.nl/images/noraonline/e/ee/NORA_2.pdf

NORA-­‐katern Strategie

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-­en-­ publicaties/brochures/2009/09/01/nora-­‐3­‐0‐katern­‐strategie/nora3-­0interoperabiliteitsraamwerkvoordeoverheid.pdf

NUP

http://www.e‐overheid.nl/sites/nup

NUP-­‐kaart van het Digitaal KlantDossier

http://www.e‐overheid.nl/sites/nup/nupkaarten.html

Pas Toe Of Leg Uit lijst

https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/lijsten/open­‐ standaarden?lijst=Pas%20toe%20of%20leg%20uit&status%5B%5D=Opgenomen&pagetitle=pastoeof

Regeling SUWI

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013280

Registratie Niet Ingezetenen (bron)

http://www.programmarni.nl/onderwerpen/basisregistratie-personen

SGR (bron)

http://www.bkwi.nl/producten/Suwinet‐services/Suwinet‐standaarden/SUWI-­gegevensregister‐sgr/

Stelsel van Basisregistraties (bron)

http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van‐basisregistraties/

Stelselcatalogus (bron)

http://www.e‐overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel‐van-­basisregistraties/stelselvoorzieningen/stelselcatalogus

Stichting RINIS

http://www.rinis.nl/

SuwiML Transactiestandaard

http://www.bkwi.nl/producten/Suwinet-­services/Suwinet‐standaarden/SUWI-­gegevensregister‐sgr/

Suwinet Mail (bron)

http://www.bkwi.nl/Suwinet/Suwinet_mail/

Twaalf eisen aan basisregistraties

https://wiki.stelselvanbasisregistraties.nl/xwiki/bin/view/Stelselhandboek/12%20eisen

URI strategie

http://www.pilod.nl/images/a/aa/D1‐2013‐09‐19_Towards_a_NL_URI_Strategy.pdf

Visie Betere Dienstverlening Overheid

http://e‐overheid.nl/images/stories/Publicaties/visieenactieprogrammabeterepubliekedienstverlening.pdf

Visiebrief Digitale Overheid 2017

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-­en‐ publicaties/kamerstukken/2013/05/23/visiebrief‐digitale‐overheid-­2017.html

WSRM

http://www.logius.nl/actueel/item/titel/digikoppeling‐30‐wus-­koppelvlakstandaard-vastgesteld/

WSRP

https://www.oasis‐open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsrp

Werk aan de winkel

http://www.samenvoordeklant.nl/fileadmin/ketenjournaals/nieuws_2009/Kaderdocument% 20Werk%20aan%20de%20winkel%3B%20Aan%20de%20slag.pdf

Werkm@p

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/werkmap

Wet Bescherming Persoonsgegevens

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_17-11-2013

Wet SUWI

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013060/geldigheidsdatum_21-11-2013

Complementaire dienstverlening; Naar de nieuwe samenwerking tussen gemeenten en UWV’; Visie Programmaraad november 2011

http://www.samenvoordeklant.nl/uploads/tx_news/20111118_‐

_Complementaire_dienstverlening_PGR.pdf