Inleiding & Doelstelling

Inleiding

Voor u ligt de rapportage Gebruik Suwinet Services met cijfers over de afgelopen zes maanden, waarin wordt ingegaan op het gebruik van Suwinet-Inkijk door uw organisatie. Wanneer uw organisatie gebruik maakt van Suwinet-Mail, wordt het gebruik hiervan ook weergegeven in deze rapportage.

Doelstelling

Deze rapportage biedt u inzicht in het gebruik van Suwinet Services door medewerkers van uw organisatie. Tevens beschikt u hiermee over de mogelijkheid om toezicht te houden op het gebruik van klantgegevens en hierop te sturen. Dit is nodig, omdat het gebruik van Suwinet aan regels is gebonden. Suwinet-Inkijk mag alleen gebruikt worden voor de uitvoering van taken:

  • Die in de Wet SUWI en de Participatiewet zijn vermeld of;
  • Die zijn genoemd in de gegevensleveringsovereenkomst(en), conform het Aansluitprotocol (bijlage bij de RegelingSUWI).

Na Suwinet-Autorisatie kunt u naar WIS, Inburgering en Suwinet-Inkijk. Deze rapportage heeft alleen betrekking op Suwinet-Inkijk.

Opbouw

Deze rapportage bevat vier onderdelen die achtereenvolgens het totale gebruik, het zorgvuldig gebruik, hetaccountbeheer en het doelmatig gebruik van Suwinet-Inkijk behandelen. Wanneer uw organisatie gebruik maakt vanSuwinet-Mail, zijn hiervoor twee aparte tabellen opgenomen in het hoofdstuk over doelmatig gebruik.

Rapportageperiode

Deze rapportage verschijnt iedere maand en rapporteert over de voorgaande zes maanden. U kunt de rapportage via Suwinet-Inkijk onder de button 'opvragen generieke gebruiksrapportages' downloaden. Onder deze button kunt u tot een jaar terug de rapportages opvragen. Hiervoor is de rol 'opvragen generieke gebruiksrapportages (R347)' nodig. Wilt u rapportages van daarvoor, stuur dan een verzoek naar suwidesk@bkwi.nl.

Specifieke rapportage

De gegevens in de specifieke rapportage zijn herleidbaar tot de individuele medewerkers. U kunt deze rapportages alleen conform de ketenbreed vastgestelde richtlijn aanvragen danwel ontvangen. De aanvrager moet formeel bekendstaan bij BKWI als gemandateerde voor de desbetreffende organisatie. Voor het aanmelden of afmelden van een gemandateerde of security officer kunt u zich richten tot de Suwidesk: suwidesk@bkwi.nl.

Vragen

Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot een relatiebeheerder van BKWI. Stuur hiervoor een mail naar info@bkwi.nl.