Uitvoeringsafspraken ketenbrede wijzigingen en releases v7.2

Uitvoeringsafspraken ketenbrede wijzigingen en releases v7.2

Inleiding

Het doel van dit document is het inzichtelijk maken van de wijze waarop het wijzigingsbeheer op de componenten van de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) is vormgegeven en wat de reikwijdte (scope) is van dit proces.

De Suwi ketenpartijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het in stand houden van de GeVS. Voor een goede samenwerking in de keten en het goed en stabiel (blijven) functioneren van de ketencomponenten is het essentieel om wijzigingen tijdig met elkaar te delen en hierop impact te bepalen.

Het proces ketenbreed wijzigingsbeheer is vormgegeven door de ketenpartners en wordt ondersteund door het BKWI die ook een centrale applicatie beheert en beschikbaar stelt waarin wijzigingsverzoeken kunnen worden geregistreerd en gevolgd.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 beschrijft de rollen en overlegvormen die in het proces ketenbreed wijzigingsbeheer voorkomen en hoe zij in dit proces met elkaar in verband staan.

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het proces ketenbreed wijzigingsbeheer om vervolgens in hoofdstuk 3 toe te lichten hoe het ketenbreed wijzigingsbeheer doorlopen wordt en welke rol daar mee gemoeid is.

In hoofdstuk 4 tenslotte wordt nader ingegaan op de Suwi releases die voortvloeien uit het wijzigingsbeheer.

Inhoudsopgave

1. Procesrollen

2. Proces ketenbreed wijzigingsbeheer

3. Wijzigingsprocedure

4. Releases

5. Bijlagen