Suwinet: wie gebruikt Suwinet voor welk doel om gegevens van welke bron te raadplegen?

 

 

Organisatie/gemeentelijke afdeling

1)  Wettelijke basis voor gegevensuitwisseling.

2)  Doel (uitvoering wettelijke taak) gegevensuitwisseling.

Bron

UWV

1) Divers:

UWV: 73a lid 1 Wet SUWI BPR: 54 lid 3 sub a Wet SUWI GSD: 62 lid 1 Wet SUWI

KvK: 54 lid 3 sub f Wet SUWI, 21/22 Hrw 2007

BKR: verificatie identiteitsbewijs gestolen, ongeldig of vermist. BKR verstrekt hiermee informatie, geen persoonsgegevens. Geen grondslag nodig.

SVB: 62 lid 1 Wet SUWI

DUO: 54 lid 3 sub k Wet SUWI RDW: 43 lid 1 Wegenverkeerswet

2) Uitvoering wetten als WW, ZW, WAZO (waaronder ZEZ), Wajong, WAO, WAZ, WIA, TW.

UWV, BPR, GSD, KvK, SVB, DUO en RDW.

SVB

1) Divers

UWV: 62 lid 1 Wet SUWI

BPR: 54 lid 3 sub a Wet SUWI GSD: 62 lid 1 Wet SUWI

KvK: 54 lid 3 sub f Wet SUWI, 21/22 Hrw 2007

BKR: verificatie identiteitsbewijs gestolen, ongeldig of vermist. BKR verstrekt hiermee informatie, geen persoonsgegevens. Geen grondslag nodig.

SVB: 73a lid 1 Wet SUWI DUO: 54 lid 3 sub k Wet SUWI

RDW: 43 lid 1 Wegenverkeerswet BD: 54 lid 3 sub b Wet SUWI

2) Uitvoering AKW, ANW, AOW en P-wet (AIO).

UWV, BPR, GSD, KvK, RDW, SVB,

DUO en Belastingdienst.

Gemeentelijke sociale diensten

1)Divers

UWV: 62 Wet SUWI, 64 lid 1 sub P-wet BPR: 64 lid 1 sub a P-wet

GSD: 64 lid 1 sub a P-wet

KvK: 64 lid 1 sub f P-wet, 21/22 Hrw 2007 RDW: 43 lid 1 Wvw

Kadaster: 99-106 Kadasterwet

SVB: 62 Wet Suwi, 64 lid 1 sub b P-wet DUO: 64 lid 1 sub l P-wet

BD: 64 lid 1 sub c P-wet

2) Uitvoering Participatiewet (waaronder BBZ), IOAW en IOAZ.

UWV, BPR, GSD, KvK, RDW,

Kadaster, SVB, DUO en Belastingdienst.

Inspectie SZW

1) ex-SIOD (grondslag Onze Minister)

UWV, SVB: 54 lid 1 Wet SUWI, 5.11 Regeling SUWI GSD: 54 lid 3 sub a Wet SUWI

KvK: 54 lid 3 sub f Wet SUWI

RDW: 43 lid 1 Wvw (kentekenregister)

RDW: er wordt een verificatie geldigheid rijbewijs gedaan. RDW verstrekt hiermee informatie, geen persoonsgegevens. Geen grondslag nodig (rijbewijsregister)

ex-AI: UWV, SVB, gem: 5.4 Besluit SUWI RDW: 43 lid 1 Wvw

BKR: verificatie identiteitsbewijs gestolen, ongeldig of vermist. BKR verstrekt hiermee informatie, geen persoonsgegevens. Geen grondslag nodig.

2)  Ex-SIOD De strafrechtelijke handhaving van de wet- en regelgeving op het terrein van werk en inkomen (85 Wet SUWI).

ex-AI: Naleving van de wetten op het terrein van  arbeidsbescherming (veilig en gezond werken), bestrijding arbeidsmarktfraude (illegale tewerkstelling, uitbuiting en onderbetaling) (zie 5.4 Besluit SUWI)

Ex-IWI: ontvangt geen persoonsgegevens, geen toegang tot Suwinet

 

Ex-SIOD: UWV WB, GBA, GSD, RDW

(kentekenregister en rijbewijsregister “Verificatie Geldigheid rijbewijs”)

 

Ex-AI: GBA, UWV WB, GSD en RDW.

KvK-gegevens via wekelijks CSV- bestand per Suwimail.

RMC-functie

1)  UWV: art. 5.9 lid 1 sub f Besluit SUWI GSD: interne regionale afspraken

2)  Doorverwijzing en bemiddeling van voortijdig schoolverlaters naar onderwijs of arbeidsmarkt, zoals beschreven in artikel 118h van de wet op het voortgezet onderwijs, artikel 8.3.2. van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 162b van de Wet op de Expertisecentra

UWV en GSD

Gemeentelijke afdelingen Burgerzaken

1)  5.9 sub I Besluit SUWI

2)  Actualiseren BRP.

UWV

Gemeentelijke belastingdeurwaarders

1)  5.9 lid 3 Besluit SUWI, 475g lid 4 Rv (werkgever- gegevens bij UWV) artikel 475g lid 3 (bij inhoudingsplichtige gegevens over de inkomsten)

2)  Verkrijgen van actuele gegevens over inkomen ten behoeve van het leggen van derdenbeslag, mede zoals omschreven in artikel 19 van de Invorderingswet 1990

UWV

CAK

1) Artikel 5.7 sub b Besluit SUWI en de 88/89 Zorgverzekeringswet

2)  Uitvoering van de vaststelling en inning van de eigen bijdrage Wlz en WMO zoals genoemd in artikel 6.1.2 van de Wlz. Uitvoering Zorgverzekeringswet.

2)Indien een verdragsgerechtigde bij het ZiNL bezwaar maakt tegen registratie en/of bijdrage-inning wil het team Klachten en Bezwaren voor onderzoek en verificatie actuele gegevens van de SVB en UWV kunnen raadplegen (art. 69 Zvw)

UWV en SVB

IND

1) 107 lid 7 Vreemdelingenwet 2000 (UWV), 21/22 Hrw 2007 (KvK)

2)  Een toets of de vreemdeling, de hoofdpersoon bij wie de vreemdeling verblijft, dan wel de referent bij wie de vreemdeling beoogt te verblijven duurzaam en zelfstandig beschikt over voldoende middelen van bestaan (= middelentoets), 16, lid 1 sub c en 18 lid 1 sub d Vreemdelingenwet 2000)

UWV en KvK (deze bron wordt binnenkort afgesloten)

DUO

1) 9.6 wet Studiefinanciering 2000 (UWV)

2)  Uitvoering Wet op de Studiefinanciering 2000

UWV en DUO

Dienst Justis: Track

1)  2a lid 1 Wet Controle op rechtspersonen.

2)  Screening nieuwe rechtspersonen en wijzigingen in rechtspersonen (2 lid 1 Wet controle op rechtspersonen)

UWV

Dienst Justis: Landelijk bureau BIBOB

1)27 lid 1 sub h Wet BIBOB (UWV) en 27 lid 1 sub g Wet BIBOB (GSD)

Uitvoering taak Bureau BIBOB (§ 3.1 Wet BIBOB): advies aan gemeenten mbt afgeven of weigeren vergunningen en subsidies.

UWV en GSD

 

Verder wordt Suwinet gebruikt door:

 

WIS portaal

Gemeenten, Participatiewet

Via het inlogscherm van Suwinet-Inkijk kunnen medewerkers

van gemeenten het WIS portaal benaderen. Dit portaal is in beheer bij UWV.