2. Governance BVV algemeen en dienstverlening

De Centrale Voorziening BVV is ontwikkeld en in beheer bij IB en BKWI die daartoe samenwerken. Deze samenwerking is geregeld in een convenant en SLA tussen deze twee partijen. Het Ministerie van SZW is opdrachtgever van IB en BKWI. De Centrale Voorziening BVV is ontwikkeld ten behoeve van de afnemers, zijnde CJIB, LBIO, SVB, gemeenten en waterschappen.

Naast de Centrale Voorziening BVV, beschikken Belastingdienst, UWV en SNG over eigen ICT-voorzieningen voor de BVV. Deze vier partijen vormen gezamenlijk de Keten Derdenbeslag, oftewel de grote keten. De Centrale Voorziening BVV met de beheerders en afnemers wordt ook aangeduid als de kleine keten. De beheerafspraken voor de grote en de kleine keten dienen op elkaar aan te sluiten.

De dienstverlening voor de Centrale Voorziening BVV bestaat uit de service om de BVV te berekenen en de daarvoor benodigde gegevens op te halen bij UWV en BRP en de dienstverlening naar de afnemers. Deze dienstverlening kent twee vormen, namelijk

  • Applicatie-Applicatie koppeling
  • Portaal (via IB en alleen voor Gemeenten en waterschappen)

De informatie over de ondersteuning en dienstverlening van het Inlichtingenbureau kunt u vinden op de website van het Inlichtingenbureau.

In het Model Governance & Beheer is aangegeven dat op twee niveaus een overleg dient te worden ingericht voor opdrachtgevers, beheerders en afnemers. Voor het overleg op strategisch niveau wordt voor de Centrale Voorziening BVV aangesloten op het in te richten Strategisch Overleg Keten Derdenbeslag. Voor de Centrale Voorziening BVV wordt daarnaast een Tactisch Overleg Afnemers ingericht over het gebruik en beheer. Dit overleg wordt georganiseerd door BKWI en Inlichtingenbureau. Exacte inhoud en frequentie van het overleg zal nader bepaald worden.

De dienstverlening van de Applicatie-Applicatie koppeling maakt gebruik van bestaande voorzieningen en beheerprocessen. Tevens worden de standaarden SGR/SuwiML hergebruikt om de koppelvlakken (berichten) te definiëren. De gegevensuitwisseling wordt voorlopig als een bijlage opgenomen in het Suwi Gegevens Register.

De dienstverlening van het portaal wordt door IB aangeboden. Dit product wordt door IB beheerd inclusief de uitvoering van de beheerprocessen. Het portaal maakt tevens gebruik van de Applicatie-Applicatiekoppeling.