1. Inleiding

Dit document bevat de beheerafspraken voor de Centrale Voorziening BVV voor de afnemers. Deze beheerafspraken zijn aanvullend op de aansluitvoorwaarden, zoals opgenomen in de Ministeriële Regeling.

De beheerafspraken zijn gebaseerd op de GeVS Keten SLA.

De implementatie van het door de Stuurgroep vastgestelde ‘Model Governance & Beheer Centrale Voorziening BVV’ (versie 0.7) is nog in ontwikkeling en zal per 1/1/2021 de basis vormen voor de beheerafspraken tussen het Ministerie van SZW, de beheerders BKWI en IB en de afnemers gemeenten, waterschappen, CJIB, LBIO en SVB.

Voor afnemers van de Centrale Voorziening BVV die door het ministerie van SZW beschikbaar wordt gesteld zal een tactisch overleg ingesteld worden met betrekking tot het gebruik en het beheer. BKWI zal hiertoe het initiatief nemen.

IB en BKWI voeren gezamenlijk het beheer uit voor de Centrale Voorziening BVV. Hierbij geldt dat IB aanspreekpunt is voor de gemeenten en waterschappen en BKWI voor CJIB, LBIO en SVB. De scope van het onderhavige document omvat de beheerafspraken tussen BKWI en CJIB, LBIO en SVB.

De beheerafspraken zijn ingedeeld in de volgende onderdelen:

  • Governance BVV keten algemeen en dienstverlening
  • Aansluiten en gebruiker
  • Verplichtingen van afnemer met betrekking tot ICT beheer
  • Niveau van dienstverlening en ondersteuning ten behoeve van de afnemer