Procedure aansluiting Suwinet-Inkijk voor uitvoering van de Wgs

Gegevenslevering voor de uitvoering van uw publiekrechtelijke taken via Suwinet-Inkijk

Gemeentelijke Schuldhulpverleners (GSHV) kunnen gebruik maken van Suwinet-Inkijk voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). BKWI zorgt ervoor dat gegevens over inwoners en bedrijven door bronhouders gedeeld worden, zodat binnen een paar seconden inkomens- en vermogensgegevens op maat beschikbaar wordt gesteld.

Hieronder zetten wij uiteen welke stappen u dient te ondernemen om gebruik te mogen maken van Suwinet.

 

1.1.       Wat heeft u nodig om aan te sluiten op Suwinet-Inkijk t.b.v. schuldhulpverlening:

  1. Aansluiting op Diginetwerk
  2. Autorisatie om de BRP te mogen bevragen voor deze taak
  3. Contactpersonen voor BKWI t.b.v. autorisatiebeheer, rapportages en privacy en beveiliging

Indien u de bovenstaande zaken heeft, dan kunt u via het ‘aanvraagformulier Suwinet-Inkijk voor schuldhulpverlening’ toegang aanvragen.

 

1.1.1         Diginetwerk

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Via deze gekoppelde netwerken kunnen alle organisaties met een publieke taak onderling gegevens uitwisselen. Dat doen we zodat inwoners en bedrijven zelf online zaken kunnen regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een vergunning.[1]

Suwinet-Inkijk is alleen benaderbaar via dit stelsel van besloten netwerken. Uw organisatie moet derhalve gekoppeld zijn aan één van de netwerken die tezamen Diginetwerk vormen. Indien uw organisatie reeds gebruik maakt van Suwinet, voor bijvoorbeeld de uitvoering van de Participatiewet, Burgerzaken of gemeentebelastingen, dan heeft u een aansluiting op Diginetwerk.

Voor meer informatie over Diginetwerk en het aansluiten daarop vindt u op de website van Logius; https://www.logius.nl/diensten/diginetwerk https://www.logius.nl/diensten/diginetwerk/aansluiten

 

1.1.2         BRP autorisatie

De Basisregistratie Personen (BRP) wordt beheerd door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Iedere organisatie die persoonsgegevens nodig heeft uit deze basisregistratie dient hiervoor een ‘autorisatiebesluit’ te krijgen van de RvIG. Indien een organisatie deze gegevens óók via Suwinet wil kunnen raadplegen, dan dient hiervoor een aparte autorisatie door de RvIG te zijn toegekend. BKWI controleert voor u of de autorisatie al is verleend door de RViG (in de meeste gevallen is deze autorisatie er al). Mocht dat niet het geval zijn, dan neemt BKWI contact met u op en helpen wij u met de autorisatie aanvraag.

Via Suwinet-Inkijk wordt aan schuldhulpverleners gegevens getoond vanuit de BRP, zodat u deze autorisatie moet hebben. Het is niet mogelijk om alleen de gegevens van andere bronnen te tonen, zónder de BRP-gegevens.

 

1.1.3         Contactpersonen voor BKWI

In het aanvraagformulier moeten onderstaande functies worden ingevuld. Hieronder volgt een uitleg wat deze functienamen inhouden.

Applicatiebeheerder

De organisatie die Suwinet-Inkijk gebruikt moet zelf de gebruikers administreren en rechten toekennen. Dit wordt gedaan door de ‘Applicatiebeheerder’. Deze beheerder wordt door BKWI geadministreerd en krijgt hiervoor de juiste rechten.

Wie het applicatiebeheer uitvoert en waar deze taak belegd wordt binnen de organisatie is aan de organisatie zelf. De functionaris die deze rol krijgt, fungeert voor BKWI als primaire contactpersoon en zal ook belangrijke informatie ontvangen welke gerelateerd is aan (de werking van) Suwinet-Inkijk. Te denken valt aan release-informatie en beschikbaarheids-informatie.

Gemandateerde

BKWI stelt maandelijks rapportages beschikbaar over het gebruik van Suwinet-Inkijk, zowel aan bronhouders als aan afnemers. De rapportages zijn ‘generiek’ van aard en bevatten geen privacy gevoelige gegevens. De rapportages geven inzicht in het gebruik van de Suwinet-Inkijk applicatie en het aantal BSN’s dat wordt bevraagd. Deze maandelijkse rapportages kunnen gebruikt worden als hulpmiddel bij de beoordeling van het juiste gebruik van de applicatie en de gegevens. Indien onjuist gebruik wordt vermoed op basis van de generieke rapportage, dan kan bij het BKWI gevraagd worden om een specifieke rapportage. Deze rapportage wordt op verzoek en op maat gemaakt, waarbij inzicht kan worden gegeven in wie, op welk moment, welke gegevens, van welke BSN heeft geraadpleegd. Degene die door de organisatie is aangewezen om dergelijke specifieke rapportages op te mogen vragen, noemen wij de ‘Gemandateerde’.

Security Officer

Indien er vermoeden is van een datalek of andere belangrijke zaken rondom privacy en beveiliging, wil BKWI contact op kunnen nemen met de Security Officer van de organisatie. Deze functionaris is bij de gemeente het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor alle activiteiten op het gebied van informatiebeveiliging rondom Suwinet en rapporteert direct aan B&W.

 

Houd de gegevens actueel en geef wijzigingen tijdig door

Uiteraard is het van belang dat deze contactpersonen actueel worden gehouden. De aanvrager dient er dan ook voor te zorgen dat bij personeelswisselingen ook het BKWI hierover wordt geïnformeerd. Voor het doorgeven van deze wijzigingen dient gebruik gemaakt te worden van voorbeeldbrieven voor applicatiebeheerders, gemandateerden en security officers (zie https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-autorisatie/).

 

1.2.       Aanvragen van toegang tot Suwinet-Inkijk voor schuldhulpverlening

Het aanvragen van toegang tot Suwinet-Inkijk geschiedt door het invullen en insturen van het aanvraagformulier. Deze kunt u opvragen via suwidesk@bkwi.nl.

Toelichting bij dit formulier:

Vraag 1: Naam Gemeente
Vul hier de (volledige) naam in van de gemeente die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de schuldhulpverlening.

Vraag 2: Naam uitvoerende gemeente of gemandateerde organisatie

De schuldhulpverleningstaak kan worden gemandateerd aan een andere gemeente, samenwerkingsverband [2]of (private) organisatie. In dat geval dient hier de (volledige) naam ingevuld te worden van de uitvoerende instantie. Is dat niet het geval dan kan dit veld leeg blijven.


Let op!

In dit geval is het eveneens van belang dat er een ‘mandaatbesluit’ of ‘samenwerkingsovereenkomst’ wordt meegezonden waaruit blijkt dat de uitvoerende organisatie de schuldhulpverleningstaken uitvoert voor de genoemde gemeente. Het is mogelijk dat sommige samenwerkingsverbanden (nu nog) niet kunnen worden aangesloten. Indien dat het geval is nemen we uiteraard contact met u op hierover voor een toelichting.

Vraag 3: Applicatiebeheerder

Contactpersoon voor BKWI en tevens gebruikersbeheerder (zie boven).

Vraag 4: Gemandateerde

Contactpersoon voor BKWI voor rapportages (zie boven).

Vraag 5: Security Officer

Contactpersoon voor BKWI voor zaken rondom Privacy en Beveiliging (zie boven).

 

Ondertekening

Het formulier dient ondertekend te worden door een, namens burgemeester en wethouders van de gemeente, bevoegd persoon (gemeentesecretaris / algemeen directeur). U dient het formulier op briefpapier van de organisatie, hetzij per post (bij voorkeur aangetekend) of ingescand per mail (suwidesk@bkwi.nl) retour te zenden aan BKWI.

 

Wanneer aangesloten op Suwinet-Inkijk?

Wanneer het ingezonden aanmeldformulier door BKWI is goedgekeurd en verwerkt, vindt de uiteindelijke autorisatie en aansluiting op Suwinet-Inkijk na een release plaats. Houd er rekening mee dat u uiterlijk 2 weken voor een release het aanvraagformulier aan BKWI geretourneerd heeft. Het releaseoverzicht kunt u vinden op bkwi.nl in de releasekalender.

 

Contact met BKWI

U kunt altijd contact opnemen met BKWI (Suwidesk) indien u vragen heeft over deze documenten, het aansluitproces, de applicatie, om storingen door te geven enzovoort.


Contactgegevens:

E-mail:            suwidesk@bkwi.nl
Telefoon:        0800-78943375 (0800-SUWIDESK)
Adres:             St Jacobsstraat 400, 3511 BT  Utrecht

 

[1] Bron: Logius

[2] I.v.m. de (juridische) diversiteit in samenwerkingsverbanden, zal er bij mandatering hieraan per aanvraag worden beoordeeld of een aansluiting op Suwinet-Inkijk mogelijk is en onder welke condities.

Documentversie 1.0