Uitvoeringsafspraken ketenbrede wijzigingen en releases v7.1

Inleiding

Het doel van dit document is het bieden van transparantie, inzicht en structuur in het proces ketenbreed wijzigingsbeheer ten behoeve van de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS). Voor partijen is het essentieel inzicht te hebben in (het verloop van) wijzigingen die mogelijke impact voor één of meerdere partijen hebben. Dit maakt het mogelijk in een vroeg stadium adequaat te reageren op wijzigingen en hiermee eventuele incidenten te voorkomen.

Met de verwevenheid van de componenten, die onderdeel uitmaken van de GeVS bij de verschillende partijen, in de bestaande infrastructuur kunnen wijzigingen in ketencomponenten bij de ene partij immers grote gevolgen hebben voor de werking van andere ketencomponenten bij andere partijen of het stelsel in het geheel. Vooral hierom is het uiterst belangrijk dat het ketenbreed wijzigingsbeheer zo optimaal mogelijk functioneert.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 beschrijft de rollen en organisatievormen die in het proces ketenbreed wijzigingsbeheer voorkomen en hoe zij in dit proces met elkaar in verband staan.

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het proces ketenbreed wijzigingsbeheer om vervolgens in hoofdstuk 3 toe te lichten hoe het ketenbreed wijzigingsbeheer doorlopen wordt en welke rol daar mee gemoeid is.

In hoofdstuk 4 tenslotte wordt nader ingegaan op de Suwi releases die voortvloeien uit het wijzigingsbeheer.

Inhoudsopgave

1. Procesrollen

2. Proces ketenbreed wijzigingsbeheer

3. Wijzigingsprocedure

4. Releases

5. Bijlagen