1. Over de GeVS Keten SLA

1.1 Inleiding

Sinds 2004 wordt jaarlijks de GeVS Keten Service Level Agreement (Keten SLA) opgesteld met de afspraken tussen de partijen die via de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) gegevens uitwisselen. In deze overeenkomst worden o.a. normen vastgesteld met betrekking tot beschikbaarheid, responstijden, openingstijden van systemen en oplostijden van incidenten.  Deze Keten SLA (versie 13.0) vervangt versie 12.0.

1.2 Doel van de Keten SLA

De Keten SLA heeft als doel het vastleggen van concrete afspraken tussen de verschillende via de GeVS uitwisselende ketenpartijen, op basis waarvan de gezamenlijke prestaties gemeten en beoordeeld kunnen worden. De Keten SLA gaat uit van resultaatverplichtingen.

Met de vastlegging van deze afspraken kan worden geborgd en middels een Service Level Rapportage (GeVS Management Rapportage) aangetoond worden dat een bepaald niveau van dienstverlening door de verschillende partijen en de beheerder van de GeVS geleverd wordt. Bewaking van de resultaten en activiteiten ter verbetering vinden plaats in of onder regie van de Domeingroep ICT Beheer (DIB).

Daarnaast beschrijft de Keten SLA ook de specifieke beheerafspraken voor afnemers van GeVS diensten. Deze beheerafspraken zijn beschreven in bijlage 1 van deze Keten SLA. Deze bijlage bevatten afspraken waar de afnemers aan moeten voldoen en rechten waar zij als afnemers op mogen rekenen. De afspraken in deze bijlage zijn van toepassing op zowel Suwipartijen als niet Suwipartijen.

1.3 Leeswijzer

De Keten SLA is verdeeld in drie delen; een algemeen deel, een ketendiensten deel (bron) en een centrale omgeving Suwinet Services deel.

Hoofdstuk één bevat de algemene inleiding over deze Keten SLA. In hoofdstuk twee worden de algemene bepalingen beschreven. Hoofdstuk vier bevat de afspraken en normen die gelden voor de centrale omgeving Suwinet die in beheer is bij het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI). In bijlage 1 staan de beheerafspraken die gelden voor de verschillende voorzieningen en de dienstverleningsafspraken van de beheerder.

De Keten SLA wordt vastgesteld in het Ketenoverleg en wordt niet door de verschillende partijen ondertekend. Daarmee is de Keten SLA is een set van gezamenlijke overeengekomen afspraken tussen de ketenpartijen SVB, UWV en Gemeenten. Waarbij de  Gemeente functioneel vertegenwoordigd wordt door VNG Realisatie. In bijlage 2 wordt weergegeven hoe de ketenpartijen vertegenwoordigd zijn in verschillende overleggen.

1.4 Suwipartijen en niet-Suwipartijen

Met de invoering van de Wet SUWI in 2002 en de uit de Wet SUWI voortgekomen Regeling SUWI is een samenhangend stelselontwerp ontstaan voor de elektronische voorzieningen, verantwoordelijkheden, afspraken, uitgangspunten en ketenproducten die nodig zijn voor digitale dossiervorming en gegevensuitwisseling in het domein Werk en Inkomen.

UWV, SVB en de gemeenten (m.b.t. uitvoering Participatiewet, IOAW en IOAZ) dragen gezamenlijk zorg voor de instandhouding van deze gezamenlijke elektronische voorzieningen SUWI (GeVS). Deze partijen worden de Suwipartijen genoemd.

Conform het Aansluitprotocol GeVS dienen niet Suwipartijen, die gegevens via de GeVS ontvangen, zich te conformeren aan de beheerafspraken in Keten SLA. Om de beheerafspraken te borgen zijn ze toegevoegd in bijlage 1. Voor alle diensten die in Gegevensleveringsovereenkomst opgenomen zijn is bijlage 1 van toepassing. Daarnaast zijn deze beheerafspraken ook van toepassing op Suwipartijen die diensten afnemen.

De gemeenten zijn betrokken bij de ketendienstverlening, in de rol van leverancier en afnemer. De gemeente is Suwipartij voor de taken benoemd in artikel 62 van de Wet SUWI (Participatiewet, IOAW, IOAZ en WGS), voor overige taken is zij een niet Suwipartij.

1.5 BKWI en Inlichtingenbureau

Het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) treedt op als beheerder van het centrale deel van de GeVS zoals beschreven in de wet SUWI. Stichting Inlichtingenbureau (IB) verricht in het kader van de wet SUWI verwerkingsactiviteiten ter ondersteuning van gemeenten.

1.6 Positie van de Keten SLA

De basis voor de afspraken in de Keten SLA is vastgelegd in de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Wet SUWI) en de nadere uitwerking in het Besluit SUWI en de Regeling SUWI. De afspraken van de Keten SLA zijn nader uitgewerkt in het Keten Dossier Afspraken & Procedures (Keten DAP).

Als in documenten tegenstijdigheden staan geldt altijd het hiërarchisch hoger gelegen document.

1.7 Deelnemende organisaties

De ketenpartijen zijn volgens de SUWI-regelgeving verantwoordelijk voor het maken van afspraken met betrekking tot de prestaties van voorzieningen en beheer. De ketenpartijen zijn vertegenwoordigd in het ketenoverleg.

BKWI is beheerder van de centrale omgeving en heeft daarnaast met enkele partijen zoals Kadaster, Kamer van Koophandel (KVK) en Rijksdienst Wegverkeer (RDW) underpinning contracts afgesloten. De beheerder zorgt ervoor dat de afspraken die voor het afnemen van diensten van die partijen zoveel als mogelijk in lijn zijn met de Keten SLA. 

IB is de beheerder van de decentrale voorziening ten behoeve van het gemeentelijk domein.

VNG Realisatie is deelnemer in het ketenoverleg en vertegenwoordigen de vraagkant (afnemers) van gemeenten. VNG Realisatie is niet verantwoordelijk om de naleving van deze Keten SLA door individuele gemeenten te waarborgen. Dit zijn verantwoordelijkheden van de gemeenten zelf.

De Keten SLA is een afsprakenset tussen: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen , Sociale Verzekeringsbank (SVB), het gemeentelijk domein vertegenwoordigd door Vereniging Nederlandse Gemeenten Realisatie en de beheerders Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen en Stichting Inlichtingenbureau.

Keten SLA is een overeenkomst tussen de volgende partijen in de volgende hoedanigheid:

1.8 Bereik van de Keten SLA

In de Keten SLA zijn de afspraken vastgelegd, die gemaakt zijn tussen partijen met betrekking tot de GeVS. De GeVS is een verzameling van centrale en decentrale voorzieningen die zorgdragen voor de gegevensuitwisseling tussen gegevensaanbieders en afnemers in de keten Werk en Inkomen. Deze voorzieningen zijn vastgelegd in artikel 5.21 van het Besluit SUWI, inclusief de taken op het gebied van de inrichting en beheer. 

De definitie van de GeVS en daarmee de reikwijdte van deze Keten SLA is terug te vinden in de Ketenarchitectuur Werk en Inkomen; KarWeI. KarWeI is daarom leidend voor de scope van deze Keten SLA.

1.9 Evaluatie, duur en wijziging van de Keten SLA

De Keten SLA geldt vanaf het moment van publicatie na tekenen en blijft geldig tot opzegging of vervanging door een nieuwe Keten SLA. De Keten SLA wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd door de DIB.

Wanneer één der partijen, buiten de jaarlijkse evaluatie om, een wijziging in of beëindiging van de Keten SLA wenst, dan treden de partijen via de DIB in overleg en wordt de voorgenomen wijziging of beëindiging via de directeur BKWI voorgelegd ter besluit aan het Ketenoverleg.