6. Bijlagen

6.1 GeVS Managementrapportage

Maandelijks levert BKWI een rapportage over het behaalde niveau van dienstverlening met betrekking tot de GeVS. In deze GeVS Managementrapportage wordt gerapporteerd op basis van de prestatienormen die zijn vastgelegd in de Keten SLA. Doel van deze rapportage is te kunnen meten en (bij)sturen door de DIB op afwijkingen van deze Keten SLA.

Deze rapportage wordt uiterlijk in de derde week van de volgende maand opgesteld en wordt per mail verstuurd aan leden van de DIB.

Verzoeken ten aanzien van inhoud en vormgeving van de rapportage kunnen worden ingediend bij voorzitter van de Domeingroep ICT Beheer.

6.2 Specifieke beheerrapportages

BKWI levert maandelijks per partij de volgende specifieke beheerrapportages:

  • Gebruik GeVS Services in de vorm van een periodieke lograpportage
  • Totaaloverzicht Gebruikersadministratie
  • Alle geregistreerde gebruikers (Zodra een partij gebruikmaakt van Single Sign On, en de gebruikers uit de database van Suwinet Autorisatie verwijderd zijn, vervalt dit item in de rapportage.
  • Hoeveelheid berichten per organisatie en geraadpleegde BSN's per partij

Voor de onderwerpen van de Keten SLA en aanverwante onderwerpen zijn diverse rapportages op aanvraag leverbaar. Verzoeken voor een rapportage kunnen worden ingediend bij de Suwidesk van het BKWI.

6.3 Organigram overlegorganen

Organigram overlegstructuren 

6.4 Overlegstructuur

De dienstverlening zoals verwoord in de Keten SLA komt aan de orde in onderstaande overlegvormen (zie illustratie hierboven). Hieronder een overzicht van de verschillende overlegvormen in relatie tot de Keten SLA. Het Ketenoverleg heeft de directeur van BKWI aangewezen als gedelegeerd opdrachtgever voor de Domeingroepen.

De directeur van BKWI is namens het Ketenoverleg/OGB verantwoordelijk voor het goed functioneren van de domeingroep en overlegt hierover desgewenst met de voorzitter, zonder de voorstellen en adviezen van de domeingroep inhoudelijk te toetsen. Die laatste bevoegdheid is voorbehouden aan het Ketenoverleg. Bij escalaties vanuit de Domeingroep is de Directeur van BKWI het eerstvolgende niveau in het escalatieproces.

Soort overleg Ketenoverleg

Doel

Sturing en opdrachtgeverschap BKWI

 

Formeel vaststellen nieuwe versies ketenstandaarden.

 

Soort overleg Domeingroep ICT Beheer (DIB)

Doel

Bewaken van het algehele niveau van ICT- dienstverlening.

 

Beheren, evalueren en verbeteren van de Keten SLA en de keten brede beheerprocessen.

 

Wijzigingsvoorstellen maken m.b.t. de Keten SLA.

 

Voorstellen doen bij nalatige partij om passende maatregelen te nemen.

 

Escalaties starten bij afwijkingen van deze Keten SLA

 

Soort overleg Keten Incidenten en Problemen Overleg (KIPO)

Doel

Afstemming tussen ketenpartijen met betrekking tot Incidenten en Problemen.

 

Beslissen over de promotie van incidenten naar problemen.

 

Knelpunten in de Incident afhandelingen oplossen.

 

Soort overleg

Keten Change Advisory Board (Keten CAB)

Doel

Het Keten CAB is het orgaan dat adviseert over ketenwijzigingen op de elementen proces, ICT en tijd. Zij beoordelen, stemmen af en bewaken de ketenwijzigingen. Zij bepalen o.a. de impact op ketenwijzigingen of dragen in elk geval zorg voor het achterhalen van de impact op de eigen organisatie.

 

Het Keten CAB stelt in gezamenlijk overleg de prioriteit vast van specifieke wijzigingen die onderdeel uitmaken van de Ketenreleases.

 

Het Keten CAB vertegenwoordigt tevens de business in de keten en beslist over de wenselijkheid van ketenbrede functionele wijzigingsverzoeken. Het Functioneel CAB kijkt met name naar functionele wensen vanuit het gebruikersperspectief en doen voorstellen voor functionele specificaties.

 

Zorgdragen dat de gebruikersorganisatie van de partijen op een juiste wijze vertegenwoordigd wordt.

 

Beheren, evalueren en verbeteren van de “Uitvoeringsafspraken ketenwijzigingen en releases”.

 

Middels het CMK registreren en bewaken van wijzigingsverzoeken die de GeVS (kunnen) raken.

 

Soort overleg

Domeingroep Gegevens en Berichten (DGB)

Doel

Uitvoeren van het ketenprogramma/ketenplan en/of de delen daarvan op het gebied van Gegevens en Berichten

 

Adviseren met betrekking tot het vaststellen van een nieuwe versies van het SGR. Nieuwe versies van het SGR worden in hoogste instantie vastgesteld door middel van de ministeriele regeling.

SuwiML-, Transactiestandaard en Berichtstandaard worden voorbereid door de DGB en vastgesteld door het Ketenoverleg.

 

Beoordelen van de impact van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving vanuit haar verantwoordelijkheid

 

Sturen en coördineren van de werkzaamheden van de WGB en WGX

 

Zorgdragen voor het uitdragen van SGR/SuwiML.

 

Soort overleg

Werkgroep Gegevens en Berichten (WGB)

Doel

Beoordelen van de impact op het SGR van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving

 

Signaleren van ontwikkelingen binnen het Suwi-domein en het beoordelen van de impact hiervan op het SGR

 

Verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de beschikbaarstelling en verspreiding van het SGR

 

Beoordelen van (de impact van) wijzigingsvoorstellen voor SGR

 

Opstellen van nieuwe releases van het SGR

 

Bevorderen van het gebruik van het SGR en bespreken van eventuele problemen in het gebruik van het SGR

 

Adviseren over gebruik en toepassing van het SGR.

 

Soort overleg

Werkgroep XML (WGX)

Doel

Adviseren over het beheer van de XML-aspecten en technische aspecten van SuwiML, onder meer voor het SuwiML Berichtstandaard, de richtlijnen voor berichtschema’s en de SuwiML Transactiestandaard

 

Verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het beheer en de beschikbaarstelling van de betrokken SuwiML standaarden

 

Bevorderen van de toepassing van SuwiML

 

Beoordelen van voorstellen voor berichtschema’s op SuwiML- compliance

 

Volgen van de ontwikkelingen van de verschillende XML-standaards en deze vertalen naar SuwiML.

 

Soort overleg

Domeingroep Architectuur (DA)

Doel

De behandeling van architectuur issues en ontwikkelen van een binnen de keten gedeelde architectuurvisie en vastleggen van keten brede architectuur afspraken.

 

Daarnaast geeft de DA advies omtrent de vertaling naar ICT van veranderende wet- en regelgeving, functionele behoeften van deelnemende partijen en actuele gebeurtenissen.

 

Soort overleg

Domeingroep Privacy & Beveliging

Doel

Advies aan Ketenoverleg over een passend niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming. Beheer en onderhoud van normenkader en verantwoordingsrichtlijn.