1. Over de GeVS Keten SLA

1.1 Inleiding

Sinds 2004 wordt jaarlijks de GeVS Keten Service Level Agreement (Keten SLA) opgesteld met de afspraken tussen de partijen die via de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) gegevens uitwisselen. In deze overeenkomst worden o.a. normen vastgesteld met betrekking tot beschikbaarheid, responstijden, openingstijden van systemen en oplostijden van incidenten. Deze Keten SLA (versie 12.0) vervangt versie 11.0.

1.2 Leeswijzer

De Keten SLA is verdeeld in vier delen; een algemeen deel, een afnemers specifiek deel, een leveranciers specifiek deel (bron) en een centrale omgeving Suwinet Services deel.

Hoofdstuk één bevat de algemene inleiding over deze Keten SLA. In hoofdstuk twee worden de algemene bepalingen beschreven. In hoofdstuk drie volgt het specifieke afnemersdeel en in hoofdstuk vier worden de leveranciers specifieke eisen beschreven. Hoofdstuk vijf bevat de afspraken en normen die gelden voor de centrale omgeving Suwinet die in beheer is bij het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI).

De Keten SLA is niet, zoals veelal gebruikelijk, een overeenkomst tussen één leverancier en één afnemer, maar is een gezamenlijke overeenkomst tussen de verschillende op de GeVS aangesloten partijen.

1.3 Doel van de Keten SLA

De Keten SLA heeft als doel het vastleggen van concrete afspraken tussen de verschillende via de GeVS uitwisselende partijen, op basis waarvan de gezamenlijke prestaties gemeten en beoordeeld kunnen worden. Met de vastlegging van deze afspraken kan worden geborgd en aangetoond dat een bepaald niveau van dienstverlening door de verschillende partijen geleverd wordt.

De Keten SLA gaat uit van resultaatverplichtingen. Over het nakomen van de afgesproken prestatienormen wordt maandelijks door BKWI gerapporteerd in een Service Level Rapportage (SLR) , opdat gerichte bewaking, sturing en verbetering van de dienstverlening mogelijk zijn. Bewaking van de resultaten en activiteiten ter verbetering vinden plaats in of onder regie van de Domeingroep ICT Beheer ( DIB).

1.4 Suwipartijen en niet-Suwipartijen

Met de invoering van de Wet SUWI in 2002 en de uit de Wet SUWI voortgekomen Regeling SUWI is een samenhangend stelselontwerp ontstaan voor de elektronische voorzieningen, verantwoordelijkheden, afspraken, uitgangspunten en ketenproducten die nodig zijn voor digitale dossiervorming en gegevensuitwisseling in het domein Werk en Inkomen.

UWV, SVB en de gemeenten (m.b.t. uitvoering Participatiewet, IOAW en IOAZ) dragen gezamenlijk zorg voor de instandhouding van deze gezamenlijke elektronische voorzieningen SUWI (GeVS). Deze partijen worden de Suwipartijen genoemd.

Onder voorwaarden is de GeVS ook door de zogenaamde niet Suwipartijen te gebruiken. Voor aansluiting op de GeVS en het gebruik hiervan dient het Aansluitprotocol GeVS gevolgd te worden. Bij de totstandkoming geldt dat de Keten SLA in beginsel wordt opgesteld door de Suwipartijen en de niet Suwipartijen in deze volgend zijn.

Conform het Aansluitprotocol GeVS dienen niet Suwipartijen die gegevens via de GeVS willen ontvangen, zich in elk geval te conformeren aan de inhoud van de Keten SLA. Dit wordt geborgd door ondertekening van de Keten SLA. Een niet Suwipartij dient overeenstemming te hebben met de bronhouder (leverancier van de gegevens), om te komen tot gegevenslevering, alsmede een getekende overeenkomst tussen bronhouder, afnemer en BKWI.

De gemeenten zijn betrokken bij de ketendienstverlening, in de rol van leverancier en afnemer. De gemeente is Suwipartij voor de taken benoemd in artikel 62 van de Wet SUWI (Participatiewet, IOAW en IOAZ), voor overige taken is zij een niet Suwipartij.

1.5 BKWI en Inlichtingenbureau

Het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) treedt op als beheerder van het centrale deel van de GeVS zoals beschreven in de wet SUWI. Stichting Inlichtingenbureau (IB) verricht in het kader van de wet SUWI verwerkingsactiviteiten. Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten onder andere op basis van informatie over (aanvragen van) bijstandsuitkeringen door vergelijkingen met een aantal bronnen uit te voeren.

1.6 Positie van de Keten SLA

De basis voor de afspraken in de Keten SLA is vastgelegd in de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Wet SUWI) en de nadere uitwerking in het Besluit SUWI en de Regeling SUWI. De afspraken van de Keten SLA zijn nader uitgewerkt in het Keten Dossier Afspraken & Procedures (Keten DAP). Het Keten DAP bevat ook een lijst met contactpersonen bij de verschillende deelnemende partijen.

Als in documenten tegenstijdigheden staan geldt altijd het hiërarchisch hoger gelegen document.

1.7 Deelnemende organisaties

De Keten SLA is een overeenkomst tussen de volgende partijen in de volgende hoedanigheid:

Organisatie

Leverancier

Afnemer

Suwipartij

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

1

X

 

 

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

 

X

 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

X

X

 

Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)

 

X

 

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Inspectie SZW)

 

X

 

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

(UWV)

X

X

X

Dienst Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Justis)

 

X

 

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

X

X

X

Stichting Inlichtingenbureau (IB) 2

X

X

 

G43

X

X

X

1.8 Bereik van de Keten SLA

In de Keten SLA zijn de afspraken vastgelegd, die gemaakt zijn tussen partijen met betrekking tot de GeVS. De GeVS is een verzameling van centrale en decentrale voorzieningen die zorgdragen voor de gegevensuitwisseling tussen gegevensaanbieders en afnemers in de keten Werk en Inkomen. Deze voorzieningen zijn vastgelegd in artikel 5.21 van het Besluit SUWI, inclusief de taken op het gebied van de inrichting en beheer.

De definitie van de GeVS en daarmee de reikwijdte van deze Keten SLA is terug te vinden in de Ketenarchitectuur Werk en Inkomen; KarWeI. KarWeI is derhalve leidend voor de scope van deze Keten SLA.

1.9 Evaluatie, duur en wijziging van de Keten SLA

De Keten SLA geldt vanaf het moment van publicatie na tekenen en blijft geldig tot opzegging of vervanging door een nieuwe Keten SLA. De Keten SLA wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd door de DIB.

Wanneer één der partijen, buiten de jaarlijkse evaluatie om, een wijziging in of beëindiging van de Keten SLA wenst, dan treden de partijen via de DIB in overleg en wordt de voorgenomen wijziging of beëindiging via de directeur BKWI voorgelegd ter besluit aan het Ketenoverleg.