Bijlage I: verklarende woordenlijst

 

Beschikbaarheid De mate waarin een informatiesysteem gebruiksgereed is op het moment dat de organisatie het nodig heeft.% beschikbaarheid = werkelijke beschikbare tijd / overeengekomen tijd x 100%.
Beveiligings-incident Een beveiligingsincident is een gebeurtenis die ervoor heeft gezorgd, of ervoor had kunnen zorgen, dat bedrijfsmiddelen zijn beschadigd of verloren zijn geraakt. Een handeling die in strijd is met de beveiligingsprocedures van het bedrijf, is ook een beveiligingsincident.
CMK Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen. Het CMK registreert, publiceert, coordineert en routeert ketenwijzigingen en releases.
Centrale omgeving De centrale omgeving van Suwinet bevat het Suwikoppelpunt, servers, routers, reverse proxy's en bijbehorende verbindingen ten behoeve van Suwinet-Inkijk, Suwinet-Mail en Suwinet-Meldingen.
Domeingroep ICT Beheer (DIB) Een overleg dat wordt gevormd door de Service Level Managers van de betrokken partijen en wordt voorgezeten door het BKWI. Het overleg behandelt de inrichting en kwalitatieve groei van ketenbreed ICT Beheer.
Incident Verstoring in de afgesproken dienstverlening of een vraag over de dienstverlening.
Incidentbeheer Het registreren, prioriteren en (doen) verhelpen van gebeurtenissen die een onderbreking of vermindering van de kwaliteit van de dienstverlening veroorzaken.
Ketenbreed incident Een ketenbreed incident is een verstoring waarvoor geldt dat (a) de oorzaak ligt in het be­heerdomein van de Suwi-partijen, en (b) één of meer Suwi-partijen - naast de veroorzakende partij – ondervindt gevolgen van deze verstoring.
Ketencomponent Kleinste gedefinieerde onderdeel van de Suwinet infrastructuur, vastgelegd in de CMDB van het CMK.
Keten Incidenten & Problemen Overleg (KIPO) Keten Incidenten en Problemen Overleg, overleg waarin de incidentmanagers van de ketenpartijen ketenbrede incidenten en problemen bespreken en waar incidenten worden gepromoveerd tot problemen en worden toegewezen aan een oplosgroep.
Keten DAP Keten Dossier Afspraken en Procedures Suwinet, het document waarin de afspraken van de Keten SLA nader zijn uitgewerkt.
Ketenbrede wijziging Een ketenbrede wijziging is een wijziging in een ketencomponent waarvoor geldt dat (a) het initiatief ligt bij één van de Suwi-partijen, en (b) één of meer Suwi-partijen - naast de veroorzakende partij - ondervindt gevolgen van deze wijziging.Er wordt onderscheid gemaakt tussen voorgenomen veranderingen, ketenwijzigingen en ketencomponentwijzigingen.
Onderhoud Het uitvoeren van preventieve of proactieve werkzaamheden aan Configuratie Items die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de diensten.
Openstellingstijden Afgesproken tijdstippen waarbinnen de diensten beschikbaar zijn.
Oplosgroep Organisatie(onderdeel), verantwoordelijk voor het oplossen van een incident. Dit kan een Suwi-partij zijn, maar ook een leverancier van een Suwi-partij.
Oplostijd De maximale tijd die is afgesproken voor het oplossen van een incident, op basis van de prioriteit van het incident.
Overzichtspagina Een pagina waarmee gegevens, afkomstig van (soms meerdere) bronnen, op één pagina worden verzameld en getoond.
Prioriteit Code waaraan een oplostijd is gekoppeld, afhankelijk van de urgentie en impact van een incident, probleem of wijziging.
Probleem Onbekende onderliggende oorzaak van een of meerdere incidenten.
Probleembeheer Het registreren, prioriteren en structureel (doen) verhelpen van gebeurtenissen die het functioneren van de IT-infrastructuur aantasten.
Reactietijd De tijd die een opdrachtnemer heeft om statusmeldingen aan de opdrachtgever terug te melden.
Release Een cluster van wijzigingen in één of meer ketencomponenten dat gelijktijdig wordt geïmplementeerd.
Responsetijd De responsetijd van een applicatie of systeem geeft de tijd weer tussen het opvragen en de beschikbaarstelling van de applicatie of het systeem.
SLA Service Level Agreement, het document waarin het afgesproken kwaliteitsniveau van de dienstverlening beschreven staat.
SNO Service Niveau Overeenkomst; een overeenkomst waarin afspraken tussen partijen zijn vastgelegd omtrent bedrijfsprocessen, informatiestromen en gegevensuitwisseling.
Stelselontwerp De beschrijving van de technische voorzieningen, de functionaliteiten en de specificaties die worden toegepast bij de inrichting en de werking van Suwinet. Zie voor de wettelijke omschrijving artikel 66 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
Suwidesk De tweedelijns helpdesk van BKWI-Exploitatie, waar ketenbrede incidenten, problemen en wijzigingen behandeld worden en waar de centrale technische voorzieningen van Suwinet beheerd worden.
Suwinet Set van afspraken, regelgeving, overlegorganen en het fysieke netwerk dat de netwerken van Suwi-partijen koppelt, om zo een gestroomlijnde gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Zie voor de wettelijke omschrijving van Suwinet artikel 1, onder p. jo. Artikel 62, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
Suwinet-Inkijk Het geheel van systemen dat medewerkers van Suwi-partijen online inzicht verschaft in relevante, door Suwi-partijen geregistreerde gegevens van hun cliënten.
Suwinet-Inlezen Het geheel van systemen waarmee inlezende applicaties via XML-berichten gegevens kunnen ophalen met als doel deze in de eigen applicatie(s) op te nemen.
Suwinet-Mail Dienst met als doel dat ‘secure mail’ tussen partijen kan worden verzonden.
Suwinet-Meldingen Gestandaardiseerde elektronische gegevensoverdracht tussen Suwi-partijen voor bijvoorbeeld een vooraankondiging WW of reintegratiedvies. Ook wel elektronische ketenberichten genoemd.
Suwi-organisaties De organisaties die deel uitmaken van de keten van werk en inkomen: UWV, GSD, Inlichtingenbureau, BKWI, SVB en Inspectie Szw. Ook wel ketenpartners genoemd.
Suwi-partijen De Suwi-organisaties die partij zijn bij de Service Level Agreement.
Underpinning contracts Overeenkomsten op het gebied van onderhoud en beheer, waarin afspraken zijn vastgelegd die deze SLA ondersteunen.
Wet Suwi Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.Via deze wet is de samenwerking tussen de partijen op het gebied van 'Werk en Inkomen' en de elektronische gegevensuitwisseling geregeld.
Wijzigingsbeheer Het gecontroleerd doorvoeren van noodzakelijke wijzigingen en het voorkomen van verstoringen als gevolg van die wijzigingen.