2. Dienstenniveau beheer

Openstellingstijden voor de productieomgeving en ondersteuning

 • Uitzonderingen en aanvullingen op de openstellingstijden, voor zover vooraf bekend, worden gepubliceerd op bkwi.nl. De uitzonderingen en aanvullingen worden voorafgaande aan de publicatie ter goedkeuring voorgelegd aan de Domeingroep ICT Beheer.

Onderhoudstijden van de productieomgeving

 • Gepland onderhoud, uitgevoerd door (één van) de partijen, aan (een onderdeel van) de diensten, vindt uitsluitend plaats buiten de beschreven openingstijden.
 • Onderhoud moet vooraf worden gemeld aan de Suwidesk. De Suwidesk informeert de betrokken (keten)partijen.
 • In de keten SLA zijn partij specifieke onderhoudsmomenten vastgelegd.

Extra openstellingstijden van de productieomgeving

 • Wanneer een partij extra openstelling van de Suwinet-Services wenst, stuurt deze per e-mail een aanvraag naar de Suwidesk

Dit verzoek moet minimaal de volgende elementen bevatten:

 1. de partij die de aanvraag doet;
 2. de contactpersoon/contactpersonen van de aanvragende partij (zowel voor de aanvraag als gedurende de extra openstelling);
 3. de gewenste functionaliteit(en);
 4. de reden waarom de extra openstelling is gewenst;
 5. de datum waarop extra openstelling wordt gewenst, inclusief tijd (van .. tot ..).
 • Een aanvraag voor extra openstellingstijd moet tenminste twee weken voorafgaand aan de datum waarop de extra openstelling gewenst is bij het BKWI binnen zijn.
 • Het BKWI registreert de aanvraag als service request onder een uniek De Suwidesk stuurt de aanvraag onder vermelding van het registratienummer binnen één werkdag na ontvangst door naar de contactpersonen van de betreffende partijen waarvan extra beschikbaarheid gewenst wordt.
 • De partijen die de aanvraag hebben ontvangen, beoordelen het verzoek en geven aan of het mogelijk is op de aangegeven datum aan het verzoek te voldoen.
 • Als aan het extra openstellen kosten zijn verbonden, dan is het uitgangspunt dat de kosten worden gedragen door de partij die de openstelling verleent.
 • De partijen sturen het resultaat van de beoordeling uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan de De Suwidesk verzamelt de verschillende beoordelingen en stuurt dit totaalbeeld binnen 1 werkdag naar de aanvrager.
 • Voor ondersteuning tijdens extra openstellingtijd kunnen partijen kosten in rekening brengen bij de aanvrager. Tenzij anders afgesproken verleent BKWI tijdens extra openstellingtijden geen ondersteuning.

Gebruik Ketenbrede Test Omgeving

 • Er is een Ketenintegratie Test omgeving (KIT) inclusief testdata voor Suwinet beschikbaar voor de partijen.
 • De KIT is gekoppeld aan testsytemen van ketenpartijen, waar mogelijk/gewenst biedt BKWI standaard teststubs aan om testomgevingen van ketenpartijen te simuleren.
 • De KIT staat standaard gereserveerd voor BKWI om producten te kunnen testen.
 • Als een partij (een wijziging) wil testen dan reserveert hij/zij dit twee weken van tevoren bij het Het BKWI zorgt ervoor dat de testomgeving beschikbaar is en naar gewenst naar een bronsysteem of teststub wijst.
 • Bij gebruik van de testomgeving terwijl de testomgeving door een andere partij is gereserveerd zijn er geen garanties voor een juiste werking.
 • Gebruik testomgeving zonder reservering is toegestaan als dit de test van de partij die gereserveerd heeft, niet in de weg kan zitten.
 • BKWI registreert de reserveringen in de Suwinet agenda.