8. Wijzigings- en releasebeheer

 • Het doel van wijzigings- en releasebeheer is het gestructureerd en gecontroleerd doorvoeren van ketenbrede wijzigingen en releases, waarmee de risico's op verstoringen geminimaliseerd zijn.
 • De afspraken omtrent wijzigingsbeheer zijn beschreven in het document “Uitvoeringsafspraken Ketenbrede wijzigingen en releases” Een samenvatting van de afspraken is hier opgenomen.
 • Ketenwijzigingen zijn alle wijzigingen die mogelijkerwijs een impact op één of meerdere ketenpartijen hebben of mogelijkerwijs een impact hebben op één of meerdere ketencomponenten.
 • Alle wijzigingen die invloed kunnen hebben op de werking van de GeVS worden aan het CMK
 • Partijen zijn verantwoordelijk voor het melden van ketenwijzigingen aan de andere Suwipartijen. Wijzigingen dienen door de wijzigingscoördinator (1 of 2 per partij) te worden gemeld via het CMK.
 • De wijziging wordt ontworpen, uitgewerkt, getest, gepland en beschikbaar gesteld voor Daarbij worden resultaten getoetst aan de ketenstandaarden middels afstemming met de beheerders van de standaarden, de domeingroepen.
 • De wijzigingsverantwoordelijke meldt de implementatie van de wijziging bij het Het CMK verifieert bij de aanmelder (wijzigingscoördinator business of ICT) van de wijziging of de wijziging gesloten kan worden.
 • Het CMK is verantwoordelijk voor het registreren, publiceren en routeren van de Ook coördineert het CMK het ketenbrede wijzigingsbeheer.
 • Jaarlijks wordt voorzien dat er 12 releases doorgevoerd worden (zie bijlage II). De releasedata worden in het Keten CAB opgesteld en geaccordeerd. Bij uitzondering mag afgeweken worden van de vastgestelde releasedata of een extra ingepland worden. Dit kan alleen met goedkeuring van het Keten CAB.
 • De releasemomenten worden door BKWI gepubliceerd in dit document op nl.
 • BKWI zal nadat één of meer nieuwe ketenpartners via Suwinet-Mail worden ontsloten, deze domeinnaamswijzigingen via een mail doorgeven aan de betrokken ketenpartners. Deze zullen de nieuwe domeinnamen kunnen ophalen via bkwi.nl, en de wijzigingen doorvoeren in de eigen mailomgeving, waarna deze nieuwe ketenpartner voor de desbetreffende partijen bereikbaar is via Suwinet-Mail.