3. Aansluiting Suwinet-Mail

Uw organisatie wil gebruik gaan maken van de mogelijkheden van Suwinet-Mail. Er zijn een aantal belangrijke zaken om te weten:

3.1. Technische voorwaarden vanuit Suwinet perspectief

Alle e-mails gaan via de Suwinet Mail Relay (SMR) server. Deze server wordt beheerd door BKWI. Om via deze Suwinet Mail Relay server e-mails te kunnen transporteren, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

 • Men dient aangesloten te zijn op Diginetwerk (via Suwinet of een ander koppelnetwerk).
 • De domeinen van afzender en geadresseerde dienen beide opgenomen te zijn in de SGR- tabel TabelSuwinetMailDomeinnamen (de domeinnamentabel).
 • De verzender dient het e-mail adres van de geadresseerde aan te vullen met .suwi (gebruiker@domein.nl.suwi). De organisatie van de verzender dient haar mailserver zo in te richten dat alle e-mails met de toevoeging .suwi naar de SMR gestuurd worden. Wanneer de organisatie via Gemnet of Haagse ring aangesloten is dient dit via de tussenliggende mail relay server van Gemnet of de Haagse Ring plaats te vinden.
 • De organisatie van de geadresseerde dient e-mails afkomstig van een afzender met de toevoeging .suwi te voorzien.

De domeinnamentabel verschilt met de HAM-lijst van de Haagse Mail Relay (HMR). Anders dan bij de dienst die door de Haagse Mail Relay wordt geboden, geeft de domeinnamentabel slechts aan dat mail van/naar een domein over Suwinet kan reizen.

3.2.  Technische voorwaarden vanuit de aangesloten netwerken

Rechtstreekse koppeling:

Uw organisatie heeft een rechtstreekse koppeling met Suwinet of is aangesloten op Diginetwerk anders dan via Gemnet of Haagse Ring. Hierdoor is er rechtstreeks contact mogelijk tussen uw mailserver en de Suwinet Mail Relay.

 • De SMR is prd.suwi.net (145.21.176.113)
 • Uw mailserver dient zo ingericht te worden dat mail aan subdomeinen van .suwi direct via SMTP op de de SMR afgeleverd wordt.
 • In de SMR moet het IP-adres (op Diginetwerk) van uw mail server opgenomen worden als bestemming voor mail aan uw Uw mailserver dient SMTP-mail afkomstig van de SMR te accepteren.
 • Zie voor de procedure paragraaf 6

Via de Gemnet Mail Relay:

Uw organisatie heeft een Gemnetaansluiting. U regelt zelf met KPN Lokale Overheid dat u Suwinet-Mail kunt gebruiken.

 • Hierdoor ˙weet de Gemnet Mail Relay dat e-mails vanuit uw organisatie doorgezet dienen te worden naar de SMR.
 • Uw mailserver dient zo ingericht te worden dat mail aan subdomeinen van.suwi direct via SMTP op de GMR afgeleverd wordt.
 • In de SMR moet het IP-adres van de GMR opgenomen worden als bestemming voor mail aan uw domein. Dit wordt geregeld als u SuwinetMail aanvraagt bij BKWI.
 • Zie voor de procedure paragraaf 4 en 3.6

Via de Haagse Mail Relay:

Als uw organisatie via de HMR wordt aangesloten, is het voldoende als uw domein voorkomt op de HAM-lijst.

 • De HMR weet dat de e-mails aan .suwi afgeleverd dienen te worden op de
 • Uw mailserver dient zo ingericht te worden dat mail aan subdomeinen van .suwi direct via SMTP op de HMR afgeleverd wordt.
 • In de SMR moet het IP-adres van de HMR opgenomen worden als bestemming voor mail aan uw domein. Dit wordt geregeld als u SuwinetMail aanvraagt bij het
 • Zie voor de procedure paragraaf 5 en 3.6.

Geen aansluiting op Diginetwerk, Gemnet of Haagse Ring.

Als uw organisatie nog niet is aangesloten op Diginetwerk, dan dient er een keuze gemaakt te worden of men direct op Suwinet aangesloten wenst te worden, of via een andere aanbieder binnen Diginetwerk, zoals eGem, Gemnet, Haagse Ring etc. Zie de website van Logius voor meer informatie over Diginetwerk.

 • Voor aansluiting op Gemnet verwijzen wij u naar KPN Lokale Overheid en voor de Haagse Ring naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

3.3. Voorwaarden vanuit Suwinet perspectief

Hieronder staan de voorwaarden nog eens op een rij.

 • De organisatie dient houder van het aan te sluiten domein te
 • Een organisatie dient direct of indirect aangesloten te zijn op
 • Indien de organisatie direct is aangesloten op Suwinet, of op andere wijze over een Diginetwerkaansluiting beschikt, dan volstaat de aanvraag van Suwinet-Mail via de hieronder benoemde procedure Suwinet-Mail en kan er op het aanvraagformulier ‘directe aansluiting’ gekozen
 • De organisatie verplicht zich te voldoen aan de richtlijnen in de Verantwoordingsrichtlijn GeVS met betrekking tot Suwinet-mail Indien de organisatie is aangesloten op Suwinet via Gemnet of de Haagse Ring, dan dienen eerst de stappen doorlopen te worden van de procedure Gemnet of de procedure Haagse Ring (3.4 of 3.5).

3.4. Procedureel vanuit Gemnet perspectief

 KPN Lokale Overheid beheert het Gemnet-netwerk en de connectiviteit met de gemeenten. Dit vormt de koppeling tussen de mailomgeving van de gemeente en die van Suwinet. De technische werkzaamheden die specifiek voor de gemeenten moeten worden uitgevoerd, vinden plaats onder regie van KPN Lokale Overheid.

De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste configuratie van hun mailserver. Stappenplan:

 • Neem contact op met de servicedesk KPN Lokale Overheid (070-343 69 00) en informeer naar de voor u geldende procedure met betrekking tot Zij kunnen aangeven of en welke speciale aanpassingen u moet verrichten. Zij hebben hiervoor een eigen handleiding en aanmeldformulier.

Zodra de werkzaamheden met KPN Lokale Overheid zijn afgerond kan de aanvraag zoals beschreven in 3.6 doorlopen worden.

3.5. Procedureel vanuit Haagse Ring-perspectief

 Wanneer uw organisatie gebruik maakt van de Haagse Ring en de mailfunctionaliteit van de Haagse Ring, dan komt uw domeinnaam voor op de HAM-lijst.

Hiermee voldoet uw organisatie aan alle eisen gezien vanuit de Haagse Ring. Stappenplan:

 • Maakt u nog geen gebruik van de Haagse Mail Relay, dan dient u zich voor opname op de HAM-lijst te wenden tot de beheerder van de Haagse Mail Relay: BZK

Hierna kunt u de stappen zoals beschreven in paragraaf 3.6 doorlopen.

3.6. Procedureel vanuit Suwinet-Mail perspectief

 Om via Suwinet e-mail te kunnen versturen, dient de e-mail domein van de aanvrager opgenomen te zijn in de SGR-tabel TabelSuwinetMailDomeinnamen (de domeinnamentabel). Het volgende stappenplan is voor iedereen van toepassing.

Stappenplan voor aanvragen Suwinet-Mail voor een domein:

 • Aanvragen van Suwinet-Mail via het in te vullen formulier (zie bijlage B) en op te sturen naar het BKWI.
 • Het BKWI registreert het verzoek en koppelt de registratie ervan terug aan de aanvrager. Tevens geeft het BKWI de verwachte doorlooptijd. Uiteraard is de doorlooptijd ook afhankelijk van de aanpassingen die eventueel nog gedaan dienen te worden bij uw eigen organisatie, Gemnet en/of Haagse Ring.
 • Tests door het BKWI en aanvrager van uw organisatie dat uw organisatie e-mails kan ontvangen en
 • Het BKWI zorgt voor de aanpassing van de domeinnamentabel.
 • BKWI licht de aanvrager in wanneer alle werkzaamheden verricht
 • Hierna dienen de laatste testen uitgevoerd te Zie hiervoor hoofdstuk 4. Het BKWI kan hierbij assisteren.

De domeinnamentabel wordt gepubliceerd op de website van het BKWI (www.bkwi.nl) en binnen de Centrale Omgeving GeVS (mail.prd.suwi.net). Organisaties die Suwinet-Mail gebruiken kunnen hiermee hun gebruikers op de hoogte houden van de aangesloten domeinen.

Alle nieuwe aanvragen en opheffingen met betrekking tot Suwinet-Mail dienen gericht te worden aan suwidesk@bkwi.nl met het bovengenoemde formulier.

3.7. Aanbieden Suwinet-Mail voor gebruikers

 Als de testen (zie hoofdstuk 4) goed doorlopen zijn, kan de organisatie een interne procedure starten om de medewerkers die gebruik mogen maken van Suwinet-Mail in te lichten. Hiervoor kan de “Handreiking Suwinet-Mail in de praktijk” gebruikt worden. Deze is te downloaden van www.bkwi.nl (onder Suwinet-Mail).

Met de medewerkers zullen intern afspraken gemaakt moeten worden over het gebruik van Suwinet-Mail in relatie tot de wettelijke taken en de relatie met Suwinet en Suwinet-Inkijk. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de in hoofdstuk 5 aangegeven documentatie.

Vorige/volgende hoofdstukken

H1. Inleiding

H2. Werking Suwinet-Mail

H3. Aansluiting Suwinet-Mail

H4. Testen en foutafhandeling Suwinet-Mail

H5. Risico’s en beveiliging

H6. Bijlage A: Aanpassingen aan eigen mailserver

H7. Bijlage B: Aanmeldingsformulier Suwinet-Mail