Suwinet in 20 vragen

 

 • Vraag 1: Wat is Suwinet?

Suwinet is een digitale infrastructuur die is ontwikkeld door en om ervoor te zorgen dat, de Suwipartijen (UWV, SVB en gemeenten) gegevens met elkaar kunnen uitwisselen voor de uitoefening van hun wettelijke taak. Er worden alleen gegevens uitgewisseld voor zover daar een wettelijke grondslag voor is.

BKWI beheert de Suwinet Services waar Suwinet-Inkijk er één van is. Suwinet-Inkijk biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende organisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen. Medewerkers van de SVB, UWV en gemeenten kunnen via deze applicatie persoonsgegevens van verschillende overheidsorganisaties raadplegen.

De gegevens die getoond worden zijn vastgelegd in de wettelijke taak die de afnemende organisatie uitvoert en bepaalt welke gegevens van welke burgers mogen worden geraadpleegd. Het betreffen gegevens over onder meer uitkeringen, werk, re-integratie en opleidingen.

 • Vraag 2: Bevat Suwinet informatie?

Suwinet voorziet de afnemer van informatie. De persoonsgegevens die worden geraadpleegd via Suwinet-Inkijk komen uit de daarvoor ingerichte basisregistraties. Deze basisregistraties zijn geen onderdeel van Suwinet.

Binnen Suwinet worden deze gegevens niet opgeslagen maar alleen getransporteerd. BKWI heeft en bewaart dus geen persoonsgegevens van burgers en bedrijven.

 • Vraag 3: Van wie is Suwinet Services?

 • Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de vaststelling van de Suwiwet. Hierin is vastgelegd dat de Suwipartijen UWV, SVB en gemeenten gezamenlijk een voorziening voor digitaal gegevensverkeer in stand dienen te houden. Tevens regelt de wet de kaders hiervoor.
 • Suwinet is de verantwoordelijkheid van de Suwipartijen UWV, SVB en de gemeenten. BKWI is in de wet aangewezen als de beheerder van Suwinet

 

 • Vraag 4: Welke gegevens zijn via Suwinet te raadplegen?

Er worden via Suwinet alleen gegevens uitgewisseld voor zover daar een wettelijke grondslag voor is. Er worden via Suwinet onder meer gegevens van UWV, SVB, gemeenten, BRP, het Handelsregister, de Belastingdienst en de RDW ontsloten voor de uitvoering van de wettelijke taken van onder andere UWV, SVB en gemeenten.

Er worden alleen gegevens van en aan overheidsorganisaties via Suwinet ontsloten.

 • Vraag 5: Van wie zijn gegevens te raadplegen in Suwinet?

Via Suwinet kunnen gegevens worden uitgewisseld van alle burgers in Nederland. De wettelijke taak die de afnemende organisatie uitvoert, bepaalt welke gegevens van welke burgers mogen worden geraadpleegd.

De gegevenssets die op maat worden geleverd, worden door de afnemende organisatie gekoppeld aan autorisatierollen. Op deze manier is de afnemende organisatie in staat de toegang tot bepaalde gegevens en burgers voor hun medewerkers te minimaliseren.

 • Vraag 6: Hoe actueel zijn de gegevens te raadplegen via Suwinet?

Suwinet faciliteert de gegevenslevering tussen overheidsorganisaties, maar bewaart zelf geen gegevens. Suwinet transporteert de gegevens tussen de bron (basisregister) en de gebruiker. De gegevens die de overheidsorganisaties met elkaar delen, komen van de bronnen zelf. Hoe actueel deze gegevens zijn, is afhankelijk van de bron.

Algemeen geldt: bronnen leveren actueel tot dagelijks aan. Dat betekent dat op het moment van opvraag in Suwinet, de gegevens veelal direct door de bron geleverd worden. De getoonde gegevens staan op dat moment op deze wijze in de bron geregistreerd.

Gemeenten leveren de gegevens over de participatiewet dagelijks (online) of wekelijks (batch) aan het Inlichtingenbureau.

 • Vraag 7: Waarin is vastgelegd welke gegevens via Suwinet worden uitgewisseld?

In het SUWI Gegevens Register (SGR) is opgenomen welke gegevens via Suwinet kunnen worden uitgewisseld. Het SGR wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het meest actuele SGR is te downloaden via de website van BKWI.

 • Vraag 8: Welke organisaties hebben toegang tot de gegevens via Suwinet?

De gebruikers van Suwinet zijn UWV, SVB en gemeenten. Dit zijn de Suwipartijen. Naast de Suwipartijen maken ook diverse andere overheidsorganisaties gebruik van Suwinet. Op bkwi.nl staat een overzicht van alle bronnen en gebruikers.

Vraag 9: Hoe meld ik/ hoe wijzig ik een contactpersoon?

Via Suwinet worden veel vertrouwelijke gegevens van burgers uitgewisseld. De bescherming van deze persoonsgegevens dient goed gewaarborgd te zijn. Wanneer BKWI een contactpersoon van een organisatie toegang geeft tot de beheer- en controleomgeving van Suwinet, wil BKWI daarom zeker weten dat dit de juiste geautoriseerde persoon is.

Om het proces van aanmelden en wijzigen van contactpersonen te borgen, heeft BKWI een procedure ingericht waarbij het aanmelden van contactpersonen voor Suwinet via speciale aanmeldformulieren gaat. Deze formulieren moeten door de organisatie ondertekend worden. Hieronder leest u in het kort de procedure:

Voor het aanmelden of wijzigen van een nieuwe contactpersoon dient u de juiste contactgegevens door te geven via aanmeldformulieren voor applicatiebeheerders, gemandateerden en security-officers.

De brief dient ondertekend te worden (bij een gemeente) door burgemeester en wethouders van de gemeente of namens B&W door de gemeentesecretaris of (algemeen) directeur of bij een andere organisatie door een lid van de directie.

De organisatie dient deze ondertekende brief op briefpapier van de eigen organisatie, hetzij per post (BKWI, St. Jacobsstraat 400, 3511 BT Utrecht) of ingescand per Suwinet-Mail (suwidesk@bkwi.nl.suwi) retour te zenden aan BKWI.

 • Vraag 10: Waarvoor is Suwinet te gebruiken?

Het is alleen toegestaan Suwinet te raadplegen voor zaken waarvoor er een wettelijke basis is en waarvoor de medewerker de toegang tot Suwinet heeft gekregen. Een medewerker mag Suwinet dus alleen raadplegen wanneer hieraan een (nieuw) dossier ten grondslag ligt.

VNG heeft voor gemeentelijke Suwinetgebruikers een uitgebreide factsheet over het gebruik van Suwinet op www.vng.nl.

 • Vraag 11: Wat is de consequentie van het ongeoorloofd Suwinet raadplegen?

Een medewerker die de regels binnen zijn organisatie onvoldoende of niet naleeft kan daarop worden aangesproken door zijn organisatie. Ook zijn er rechtspositionele maatregelen mogelijk. Bij ernstige vergrijpen kan ook het strafrecht in beeld komen met mogelijk ontslag en eventueel vervolging tot gevolg.

 • Vraag 12: Wordt er gecontroleerd op misbruik van gegevens verkregen via Suwinet?

Ja. Via Suwinet worden privacygevoelige gegevens uitgewisseld en dit stelt hoge eisen aan de toegangsbeveiliging en aan zorgvuldig gebruik. Medewerkers mogen alleen gegevens inzien die zij voor hun wettelijke taak nodig hebben.

Iedere handeling van een gebruiker van Suwinet-Inkijk wordt gelogd en vastgelegd in rapportages. Deze rapportages verstrekt BKWI aan de organisaties die gebruik maken van Suwinet. De rapportages kunnen organisaties helpen bij het gericht controleren op het gebruik van Suwinet.

 • Vraag 13: Hoe vaak wordt er gerapporteerd?

BKWI rapporteert maandelijks aan de afnemende organisaties en aan de bronnen over het gebruik via de generieke rapportage. Deze generieke rapportage bevat geen tot op medewerkers of burgers herleidbare gegevens.

Daarnaast kunnen er specifieke rapportages worden opgevraagd over het gebruik van gegevens via Suwinet-Inkijk binnen de eigen organisatie. Een specifieke rapportage wordt opgevraagd op basis van een generieke rapportage of wanneer er bij een afnemer vanuit eigen waarneming een vermoeden bestaat van misbruik of oneigenlijk gebruik van gegevens vanuit Suwinet-Inkijk.

Deze rapportage bevat in tegenstelling tot bovengenoemde maandrapportage wél tot op medewerkers of burgers herleidbare gegevens.

 • Vraag 14: Welke informatie is opgenomen in de rapportages over gebruik Suwinet-Inkijk?

De rapportages geven informatie over onder andere:

 • in- en uitlog gegevens,
 • de gegeven zoekopdrachten,
 • de gepresenteerde gegevens.
 • het aantal gebruikers per rol,
 • aantal raadplegingen binnen en buiten kantoortijd,
 • de meest geraadpleegde BSN’s,
 • het hoogste aantal raadplegingen per actieve gebruiker.

 

 • Vraag 15: Wie beoordeelt de rapportages over het gebruik van Suwinet-Inkijk?

Het is de verantwoordelijkheid van de afnemende organisatie om de informatie uit de door BKWI verstrekte rapportages te analyseren en te beoordelen, en indien nodig passende maatregelen te treffen wanneer oneigenlijk gebruik wordt gesignaleerd.

 • Vraag 16: Wie mag de rapportages opvragen?

Gemeenten kunnen de generieke rapportages vanuit Suwinet-Inkijk downloaden. De overige organisaties ontvangen de rapportages per (Suwinet-)mail.

Specifieke rapportages mogen alleen worden opgevraagd door speciaal hiertoe gemandateerden. Deze moeten bekend zijn bij BKWI. (zie voor procedure vraag 17).

 • Vraag 17: Hoe meld of wijzig ik een gemandateerde?

Om specifieke rapportages te mogen opvragen moet een organisatie een gemandateerde officieel aanmelden bij BKWI. Dit gaat via een ondertekend aanmeld/ wijzigingsformulier. Deze officiële aanmelding is nodig zodat BKWI kan controleren dat zij de juiste, door de organisatie geautoriseerde contactpersoon toegang geeft tot Suwinet (zie ook vraag 9). Hieronder leest u in het kort de procedure:

Voor het aanmelden van een nieuw contactpersoon dient u de juiste contactgegevens door te geven via het aanmeldformulier gemandateerde.

De brief dient ondertekend te worden (bij een gemeente) door burgemeester en wethouders van de gemeente of namens B&W door de gemeentesecretaris of (algemeen) directeur of, bij een andere organisatie, door een lid van de directie.

U dient deze ondertekende brief op briefpapier van uw organisatie, hetzij per post (BKWI, St. Jacobsstraat 400, 3511 BT Utrecht) of ingescand per Suwinet-Mail (suwidesk@bkwi.nl.suwi ) retour te zenden aan BKWI.

 • Vraag 18: Hoe ontvangen de Suwipartijen de rapportages?

Gemeenten kunnen de generieke rapportages over het gebruik van Suwinet downloaden via Suwinet-Inkijk. UWV, SVB en de overige organisaties ontvangen de generieke rapportage per Suwinet-Mail.

 • Vraag 19: Hoe wordt toegang tot gegevens via Suwinet beperkt?

Naast op maat gemaakte gegevenssets, de autorisatierollen en de wijze van autoriseren, zorgen extra maatregelen zoals het werken met een filter voor een nog zorgvuldiger gebruik van persoonsgegevens.

Het gebruik van een filter is een manier om het raadplegen van gegevens van burgers via Suwinet-Inkijk te beperken tot die burgers waarmee de organisatie een dienstverleningsrelatie heeft of heeft gehad.

 • Vraag 20: Welke Suwinet Services zijn er?

Via Suwinet Services kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen. Suwinet Services zijn primair bedoeld voor UWV, SVB en gemeenten, maar inmiddels maken ook andere overheidsorganisaties gebruik van deze services. Door gegevens binnen de overheid te delen, kunnen burgers sneller en beter worden geholpen en hoeven zij geen gegevens te verstrekken die de overheid al heeft.

Via Suwinet worden de volgende diensten aangeboden:

 • Suwinet-Inkijk
 • Suwinet-Inlezen
 • Suwinet-Mail
 • Suwinet-Meldingen

Ondersteunend aan deze diensten zijn:

 • Suwinet-Autorisatie
 • Suwinet-Rapportage

Hieronder worden de meest bekende services toegelicht.

Wat is Suwinet-Inkijk?

Suwinet-Inkijk biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om gegevens van burgers, die bij diverse andere overheidsorganisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in een beveiligde webapplicatie.

Hoe ziet Suwinet-Inkijk eruit?

Met de Demo Suwinet-Inkijk kunt u zien hoe Suwinet-Inkijk eruit ziet. De Demo is een kopie van Suwinet-Inkijk met fictieve gegevens.

Wat is Suwinet-Inlezen?

Suwinet-Inlezen biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om gegevens van diverse andere overheidsorganisaties direct in hun bedrijfsapplicatie in te lezen en voor in te vullen op e-formulieren.

Wat is Suwinet-Mail?

Suwinet-Mail stelt aangesloten organisaties (zoals UWV, SVB en gemeenten) in staat mail te versturen via een besloten overheidsnetwerk. Met Suwinet-Mail mailen de Suwipartijen veiliger.

Wat is Suwinet-Meldingen?

Suwinet-Meldingen worden gebruikt om gestructureerde/vooraf vastgestelde informatie over te dragen tussen burgers en overheidsorganisaties en tussen overheidsorganisaties onderling.