Procedure één login voor samenwerkingsverbanden voor de gemeentelijke uitvoeringstaken op het gebied van de Participatiewet, IOAW en IOAZ v1.7

Inleiding

Steeds meer gemeenten voeren de Participatiewet uit in een samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden mogen Suwinet alleen onder hun eigen account gebruiken als de bevoegdheden door de deelnemende gemeenten formeel zijn overgedragen (“gedelegeerd”) aan het samenwerkingsverband.

Is dat niet het geval, dan moeten medewerkers van zo’n samenwerkingsverband onder het account van de gemeente waarvoor ze op dat moment aan het werk zijn inloggen bij Suwinet-Inkijk. Dat betekent dat ze iedere keer dat ze iets voor een andere gemeente willen doen opnieuw in- en uit moeten loggen.

Om dat te voorkomen heeft BKWI samen met VNG “één login voor samenwerkingsverbanden” ontwikkelt. Hiermee hoeft een medewerker, binnen een samenwerkingsverband, nog maar met één account in te loggen in Suwinet-Inkijk en kan hij/zij bij elke bevraging aangeven voor welke gemeente die bedoelt is.

In dit document leggen we uit hoe ‘één login voor samenwerkingsverbanden’ werkt en welke procedure je moet volgen om er gebruik van te maken.

 1. Achtergrond: waarom bieden we deze oplossing aan?
 2. Hoe werkt één login voor samenwerkingsverbanden?
 3. Welke samenwerkingsverbanden mogen met één login voor samenwerkingsverbanden werken?
 4. Wat moet u doen om één login voor samenwerkingsverbanden te kunnen gebruiken?
 5. Wat u moet doen bij wijzigingen of beëindiging van de samenwerkingsvorm

1. Achtergrond: waarom bieden we deze oplossing aan?

 • Gebruiksgemak

 Het vraagt nogal wat van medewerkers van een samenwerkingsverband om via Suwinet gegevens onder de identiteit/account van de verantwoordelijke gemeente te bevragen. Ze hebben nu voor elke gemeenten een ander account nodig en moet opnieuw in- en uitloggen als ze gegevens opvragen voor een andere gemeente.

Met één login voor samenwerkingsverbanden, wordt Suwinet Inkijk een stuk makkelijker te gebruiken.

Met één login voor samenwerkingsverbanden hoeven ze nog maar één keer in te loggen, maar geven ze per bevraging aan voor welke gemeente die bedoeld is. Dat werkt een stuk sneller en zorgt bovendien voor betrouwbare logfiles.

 • Betere log files, betere rapportages

 Als u met Suwinet-Inkijk werkt, worden al uw raadplegingen bijgehouden in een logfile. Deze logging wordt in de vorm van generieke rapportages, zowel aan u als afnemer, als aan de gegevensleverancier gestuurd zodat ze het gebruik van Suwinet-Inkijk kunnen controleren. Dit is belangrijk voor de privacy van de burger en de Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier streng toezicht op.

Met één login wordt de kwaliteit van de logfiles beter, omdat het veel makkelijker is om aan te geven voor welke gemeente de gegevens worden opgevraagd. Daardoor worden de generieke rapportages, die u niet alleen zelf krijgt, maar die ook naar gegevensleveranciers zoals de RvIG gaan een stuk betrouwbaarder.

2. Hoe werkt één login voor samenwerkingsverbanden?

Iedere gebruiker krijgt één Suwinet-account vanuit de gemeente waaronder hij formeel valt. Na inloggen in Suwinet-Inkijk moet de gebruiker per bevraging aangeven voor welke gemeente de gegevens bedoeld zijn. Daarvoor krijgt hij een keuzelijst te zien met alle gemeenten in het samenwerkingsverband. De bevraging wordt dan gelogd onder de identiteit van de gekozen gemeente. Het is niet meer nodig met verschillende accounts uit- en weer in te loggen als er voor een andere gemeente bevraagd wordt.

3. Welke samenwerkingsverbanden mogen met één login voor samenwerkingsverbanden werken?

In de praktijk blijkt dat er verschillende vormen van gemeentelijke samenwerkingen bestaan. Deze oplossing komt beschikbaar voor samenwerkingsverbanden, waarvoor de deelnemende gemeenten hun bevoegdheden niet formeel hebben overdragen aan het samenwerkingsverband. Het gaat om de volgende vormen van samenwerking:

 • Gemeentelijke samenwerkingsverbanden waarbij de beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken bij de aangesloten gemeente Ofwel gemeenten die op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (WGR) een samenwerkingsvorm zijn aangegaan (art. 8 lid 2 ev WGR), maar waarvoor geen openbaar lichaam (art. 8 lid 1 Wgr) 2is opgericht.
 • Samenwerkingsverbanden die gemeenten op basis van een privaatrechtelijke dienstverleningsovereenkomst (art 7:400 BW) zijn aangegaan, die de uitvoering van taken aan een samenwerkingsvorm of andere gemeente hebben opgedragen of uitbesteed.

Let op: De functionaliteit van één login voor samenwerkingsverbanden heeft geen invloed op de Whitelist. De Whitelists van gemeenten of organisaties onder het samenwerkingsverband worden samengevoegd tot 1 whitelist.

4. Wat moet u doen om één login voor samenwerkingsverbanden te kunnen gebruiken?

Werkt u in een van de samenwerkingsvormen zoals bij punt 3 beschreven, dan kunt u via de volgende stappen toegang krijgen tot deze oplossing:

 • Aanmelden bij het BKWI

BKWI heeft twee documenten nodig voor uw aanmelding:

 1. Een aanmeldformulier die elke gemeente binnen een samenwerkingsverband dient in te vullen en te retourneren (zowel de partij die taken uitbesteedt als de partij die taken voor anderen gaat uitvoeren).
 2. Een kopie van de getekende gemeenschappelijke regeling of de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten/ organisaties

Heeft een gemeente taken bij verschillende samenwerkingsverbanden ondergebracht en/ of aan verschillende gemeenten uitbesteed, dan dienen er verschillende aanmeldformulieren te worden ingediend.

U dient deze formulieren en stukken, hetzij gescand per Suwinet-Mail (suwidesk@bkwi.nl.suwi) of per (bij voorkeur aangetekende) post te verzenden aan BKWI, naar het volgende adres:

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

T.a.v. Security Officer

St. Jacobsstraat 400

3511 BT UTRECHT

 • Aanvragen Suwinet-Mail

Als uw organisatie nog niet beschikt over Suwinet-Mail kunt u dit bij ons aanvragen.

Als alle documenten aangeleverd zijn bij BKWI en akkoord zijn bevonden, registreert BKWI het samenwerkingsverband in Suwinet-Inkijk en stelt de nieuwe functionaliteit beschikbaar.

5. Wat u moet doen bij wijzigingen of beëindiging van de samenwerkingsvorm

Wijziging of beëindiging van de overdracht van taken c.q. van de samenwerking moet u aan BKWI doorgeven via suwidesk@bkwi.nl, anders maakt u onrechtmatig gebruik van Suwinet- Inkijk en voldoet u niet meer aan de normen voor logging in de

BKWI is gerechtigd om de aangeleverde gegevens als juist te blijven beschouwen tot nieuwe gegevens worden meegedeeld.