Gegevens raadplegen van de keten Werk en Inkomen via de GeVS

De organisaties van de keten Werk en Inkomen (UWV, gemeentelijke sociale diensten en de SVB) wisselen onderling gegevens uit. Dit gebeurt op basis van artikel 62, lid 1, van de wet SUWI. Deze gegevens wisselen zij uit middels de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (Suwinet/Digitaal Klantdossier). Dit gebeurt onder meer op basis van artikel 62, lid 2 van de wet SUWI.

In de wet Eenmalige Gegevensuitvraag (staatsblad 2007, 555) wordt in artikel 62, lid 2 van de wet SUWI de basis gelegd voor het gebruik van de GeVS door derden, lees: niet Suwipartijen. Het gebruik van de GeVS door derden is nader uitgewerkt in het artikel 5.23 van het besluit SUWI en het aansluitprotocol (Bijlage III bij Regeling SUWI).

Aansluitprotocol

Het aansluitprotocol beschrijft 3 voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te mogen maken van de GeVS:

  • Er moet sprake zijn van een wettelijke grondslag voor de gegevensuitwisseling
  • Er moet een gegevensleveringsovereenkomst afgesloten worden tussen derde/niet-Suwipartij en leverancier/bron.
  • De organisatie moet zich conformeren aan de Suwi-beleidskaders (SLA, naleving en verantwoording).

Proces

Wanneer een derde/niet-Suwipartij gegevens van de keten Werk en Inkomen wil raadplegen, dient de eerste stap van het aansluitprotocol gevolgd te worden. Er dient contact opgenomen te worden met de leverancier van de gegevens, om te overleggen over een eventuele gegevenslevering. BKWI kan hierbij ondersteunen.

De leverancier onderzoekt de wettelijke grondslag: is er een wettelijke basis voor het raadplegen van de gewenste gegevens. In een wet, besluit of regeling moet benoemd zijn dat deze derde voor de uitvoering van de wettelijke taken gegevens mag raadplegen van met name genoemde Suwipartijen.

Er moet dus een juridische basis zijn; maatschappelijke relevantie en noodzaak is niet voldoende om gegevens te mogen raadplegen. Als de wettelijke basis ontbreekt, wordt het verzoek afgewezen.

Wanneer er een wettelijke basis is voor de gegevensuitwisseling en in gezamenlijk overleg besloten wordt om de GeVS te gebruiken voor de gegevenslevering, dient de derde/niet-Suwipartij een formeel verzoek in bij het BKWI.

Bij de beoordeling of de GeVS het juiste middel is om gegevens uit te wisselen, is onder meer van belang:

  • Wat is de informatiebehoefte; heeft de derde behoefte aan online inzage in een dossier op BSN-niveau of behoefte aan een bestandsvergelijking?
  • Is het gebruik van de GeVS proportioneel?
  • Hoe zwaar is de belasting van het systeem; hoeveel medewerkers gaan de GeVS gebruiken?
  • Wat is de frequentie van raadpleging; hoeveel raadplegingen per jaar?

BKWI

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) is de beheerder van de GeVS. Het verzoek om gebruik te mogen maken van de GeVS wordt ingediend bij het BKWI.

BKWI faciliteert en ondersteunt het traject van aansluiting van een derde/niet-Suwipartij op de GeVS en van de ontsluiting van gegevens van leveranciers aan de GeVS.

Privacy en beveiliging

Privacy en beveiliging speelt een grote rol bij het raadplegen van persoonsgegevens.

Op het raadplegen van persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Gebruikers van de GeVS mogen alleen dié persoonsgegevens raadplegen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Andere persoonsgegevens mogen niet beschikbaar worden gesteld. Het is uitermate belangrijk dat de aangesloten partijen toezien dat hun medewerkers Suwinet slechts gebruiken voor de opgedragen taken en dat zij zich houden aan de privacy- en beveiligingsvoorschriften.

Indien gewenst kan er een filter ingezet worden, om ervoor te zorgen dat alleen gegevens geraadpleegd kunnen worden van die BSN’s waar men gezien de wettelijke taak recht op heeft.

Rapportages

Alle gebruikershandelingen van Suwinet-Inkijk worden gelogd. Organisaties die gebruik maken van Suwinet-Inkijk kunnen regulier rapportages ontvangen over het gebruik van Suwinet-Inkijk.

Mede aan de hand van deze rapportages, en eventueel met behulp van aanvullende specifieke rapportages, kan een aangesloten partij toezicht houden op het gebruik van Suwinet en eventueel misbruik aantonen.