Aanmeldformulier een login voor samenwerkingsverbanden

  • Aanmeldingsformulier een login voor samenwerkingsverbanden als webtekst als pdf:
  • Aanmeldingsformulier een login voor samenwerkingsverbanden als webtekst:

Aan:   

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

T.a.v. Security Officer

St. Jacobsstraat 400

3511 BT UTRECHT

 

 

Datum:      

Betreft: Gemeentelijke taken onder mandaat (opgedragen) op het gebied van de Participatiewet, IOAW en IOAZ

 

Hierbij informeren wij u dat gemeente/samenwerkingsverband

_________________________ per________ 201_ (een deel van) haar wettelijke taken vallend onder de Participatiewet, IOAW en IOAZ, onder mandaat heeft opgedragen aan:

Naam gemeente / samenwerkingsverband:

 

           Naam: _________________________

 

           Adres: _________________________

 

          Postcode Plaats:        _________________________

 

          Verantwoordelijke directeur: (naam, voorletters)  _________________________                               

           

Contactpersoon: _________________________

              E-mail:            _________________________

             Telefoon:        _________________________

 

Een kopie van de samenwerkingsovereenkomst is bijgevoegd.

Uit de wet Basisregistratie Personen (wet BRP) vloeit voort dat bevraging via Suwinet moet plaatsvinden onder de identiteit van de gemeente waarmee de burger een dienstverleningsrelatie heeft. Wij vragen BKWI per ingangsdatum van het samenwerkingsverband - of anders zo spoedig mogelijk en in overleg - de registratie van de uitvoerende gemeente/ samenwerkingsverband in uw gebruikersadministratie zodanig aan te passen, dat aan bovenstaande eis van het Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) kan worden voldaan en ook om eventueel rapportages hierop aan te passen.

Wij zijn ons bewust van het feit dat bij wijziging of beëindiging van de overdracht van taken c.q. van de samenwerking het onze verantwoordelijkheid is BKWI hiervan tijdig op de hoogte te stellen, zodat het systeem voor ons goed ingericht blijft. Wij zijn ons bewust dat BKWI gerechtigd is bovenstaande gegevens als juist te blijven beschouwen tot nieuwe gegevens door ons worden meegedeeld.

[Aanvinken en aanvullen wat van toepassing is.]

  1. ⎕ Gemeente__________________________ heeft al haar taken op het gebied van de

Participatiewet, IOAW en IOAZ opgedragen aan gemeente / samenwerkingsverband

__________________ als uitvoerend lichaam.

 

Of

 

2 a.      ⎕ Gemeente__________________________ heeft een deel van haar taken op het

gebied van de Participatiewet, IOAW en IOAZ opgedragen aan gemeente / samenwerkingsverband   als uitvoerend lichaam.

Deze taken zijn:

□ Rechtmatigheid (aanvragen, hercontrole, handhaving )

□ Re-integratie

□ Bijzondere bijstand

□ Bijzonder onderzoek

□Terugvordering en Verhaal

□ ……

□ ……

 

en

 

2 b.      ⎕ Gemeente/samenwerkingsverband___________________________ blijft een deel

van haar taken op het gebied van de Participatiewet, IOAW en IOAZ in eigen beheer uitvoeren en behoudt hiervoor een eigen aansluiting op Suwinet.

Deze taken zijn:

□ Rechtmatigheid (aanvragen, hercontrole, handhaving )

□ Re-integratie

□ Bijzondere bijstand

□ Bijzonder onderzoek

□ Terugvordering en Verhaal

□ ….

□ ….

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam:             _________________________

Functie:           _________________________

(bevoegd persoon: gemeentesecretaris of algemeen directeur. (Ondertekening kan ook plaatsvinden door een daar toe gemandateerd persoon. In dat geval vragen wij u een kopie van het mandaatbesluit bij te voegen.)

Handtekening en gemeentestempel _________________________

 

Bijlage: kopie van de samenwerkingsovereenkomst

NB1:

Indien de gemeente taken heeft opgedragen aan meerdere gemeenten of samenwerkingsverbanden, is het noodzakelijk meerdere verklaringen mee te sturen. Ofwel één verklaring per gemeente, deelnemend aan het samenwerkingsverband waar taken aan zijn opgedragen.

NB2:

Op grond van artikel 3.2 derde lid van de Wet BRP kan een overheidsorgaan door de minister van Binnenlandse zaken (BZK) alleen worden geautoriseerd voor gegevensverstrekking uit de BRP voor de uitoefening van zijn taak. Aangezien Suwinet gebruikt wordt voor de uitvoering van taken van de gemeenten en daarnaast de noodzaak van gegevensverstrekking uit de BRP aanwezig is, zijn de gemeenten de overheidsorganen die geautoriseerd en verantwoordelijk zijn voor de gegevensverstrekking uit de BRP via Suwinet.

Uit artikel 3.11 van de Wet BRP vloeit voor dat de minister aantekening dient te houden van de verstrekking. Daarnaast dient bij de gegevensverstrekking uit de BRP te worden voldaan aan de verscherpte transparantievereisten en verplichtingen die voortvloeien uit de

artikelen 3.22 van de Wet BRP. Deze verplichting houdt, kort gezegd, in dat het voor de burger duidelijk moet zijn welke persoonsgegevens, aan welke partij zijn verstrekt in de afgelopen twintig jaren en dat hiervan een overzicht aan de burger moet kunnen worden verstrekt.

Gelet op het feit dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taken dus bij de gemeenten ligt, kan de verstrekking van gegevens uit de BRP juridisch gezien alleen aan de gemeenten plaatsvinden. Om aan de wettelijke vereisten en de rechten van de burger te voldoen dient de gegevensverstrekking aan de gemeenten herleidbaar te blijven en dus onder de identiteit van de gemeente plaats te vinden.