Voorbeeldbrief voor het aanmelden of wijzigen van een ZBO gemandateerde v1.8

Voorbeeldbrief voor het aanmelden of wijzigen van een ZBO gemandateerde v1.8

De inhoud van deze voorbeeldbrief kan worden gebruikt om een aanmelding en/of wijziging te melden ten aanzien van de gemandateerde.

Deze brief dient ondertekend te worden door een, namens burgemeester en wethouders van de gemeente bevoegd persoon (gemeentesecretaris / algemeen directeur). U dient deze brief op briefpapier van de organisatie, hetzij per post (BKWI, Sint Jacobsstraat 400-420, 3511 BT UTRECHT) of ingescand per Suwinet-Mail (suwidesk@bkwi.nl.suwi) retour te zenden aan BKWI.

Als uw organisatie nog niet beschikt over Suwinet-Mail kunt u dit bij ons aanvragen. Nadere informatie is te vinden op onze website www.bkwi.nl

Disclaimer:

De afnemer geeft wijzigingen z.s.m. schriftelijk door. BKWI is gerechtigd de aangeleverde gegevens als juist te blijven beschouwen tot hem nieuwe gegevens door de afnemende organisatie worden meegedeeld.

NB Alleen brieven voorzien van alle benodigde informatie worden in behandeling genomen.

Voorbeeldbrief voor het aanmelden of wijzigen van een gemandateerde

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

T.a.v. Security Officer

Sint Jacobsstraat 400-420

3511 BT UTRECHT

 

Datum:        ………………

 

Betreft:        Aanmelding en/of Wijziging gemandateerde

 

Geachte Security Officer,

 

Graag informeren wij u over de aanmelding en/of wijziging van de onderstaande personen/personen als gemandateerde voor onze organisatie (zoals hieronder genoemd).

Onze organisatie heeft, rekening houdend met het privacygevoelige karakter van de ontsloten informatie, de volgende persoon gemandateerd voor het aanvragen en ontvangen van specifieke rapportages aangaande het gebruik van Suwinet

 

☐ Heer   ☐  Mevrouw

Initialen

 

Achternaam

 

Telefoon

 

E-mailadres

 

Loginnaam

 

Organisatie

 

Organisatieonderdeel

 

 

De volgende persoon is niet langer gemandateerd

Initialen

 

Achternaam

 

Loginnaam

 

 

Ondertekening door een lid van de Raad van Bestuur/Directie of gemandateerde (schriftelijke bevestiging bijvoegen)

 

Naam Gemeente

 

Voorletters en achternaam

 

Functie

 

Handtekening