aVoorbeeldbrief voor het aanmelden of wijzigen van een Security Officer v1.8a

Voorbeeldbrief voor het aanmelden of wijzigen van een Security Officer v1.8a

De inhoud van deze voorbeeldbrief kan worden gebruikt om een aanmelding en/of wijziging te melden ten aanzien van de Security Officer.

Deze brief dient ondertekend te worden door een, namens burgemeester en wethouders van de gemeente bevoegd persoon (gemeentesecretaris / algemeen directeur). U dient deze brief op briefpapier van de organisatie, hetzij per post (BKWI, Sint Jacobsstraat 400-420 3511 BT UTRECHT) of ingescand per Suwinet-Mail (suwidesk@bkwi.nl.suwi) retour te zenden aan BKWI.

Als uw organisatie nog niet beschikt over Suwinet-Mail kunt u dit bij ons aanvragen. Nadere informatie is te vinden op onze website www.bkwi.nl

Disclaimer:

De afnemer geeft wijzigingen z.s.m. schriftelijk door. BKWI is gerechtigd de aangeleverde gegevens als juist te blijven beschouwen tot hem nieuwe gegevens door de afnemende organisatie worden meegedeeld.

NB Alleen brieven voorzien van alle benodigde informatie worden in behandeling genomen.

Voorbeeldbrief voor het aanmelden of wijzigen van een Security Officer

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

T.a.v. Security Officer

Sint Jacobsstraat 400-420

3511 BT UTRECHT

 

Datum:        ………………

 

Betreft:        Aanmelding en/of Wijziging Security Officer

 

Geachte Security Officer,

 

Graag informeren wij u over de aanmelding en/of wijziging van de onderstaande personen/personen als security officer voor onze organisatie (zoals hieronder genoemd).

 

De security officer is binnen onze organisatie het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor alle activiteiten, op het gebied van informatiebeveiliging rondom Suwinet en rapporteert direct aan B&W.

 

 

☐ Heer   ☐  Mevrouw

Initialen

 

Achternaam

 

Telefoon

 

E-mailadres

 

Loginnaam

 

Organisatie

 

Organisatieonderdeel

☐ Burgerzaken

☐ Gemeentelijke Belastingdeurwaarder

☐ Gemeentelijke Sociale Dienst / Intergemeentelijke Sociale Diensten / Regionale Sociale Dienst

☐ Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten

☐ Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)

 

De volgende persoon is niet langer belast met de functie van Security Officer

Initialen

 

Achternaam

 

Loginnaam

 

 

Ondertekening door burgemeester en wethouders van de gemeente of namens B&W door de gemeentesecretaris of (algemeen) directeur

 

Naam Gemeente

 

Voorletters en achternaam

 

Functie

 

Handtekening