Aanmeldformulier Aansluiting op Centrale Voorziening BVV

Aanmeldformulier Aansluiting op Centrale Voorziening BVV

Afnemer

Naam Organisatie

 

Adres

 

Postcode

 

Plaats

 

Correspondentieadres

 

Postcode

 

Plaats

 

Verklaart:

  1. Als beslagleggende organisatie onder andere de taak te hebben in het kader van beslagleggingen de hoogte van beslagvrije voet zoals bedoeld in artikel 475da Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vast te stellen;
  2. Daarbij gebruik te willen maken van de Centrale Voorziening BVV (rekentool) die de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter ondersteuning daartoe heeft Dit in verband met:
  3. Zich te zullen houden aan de ‘Aansluit- en gebruiksvoorwaarden Centrale voorziening BVV’ zoals vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (bijlage 5 bij de Regeling beslagvrije voet);
  4. Bij wijzigingen in de gegevens zoals opgenomen in dit aanmeldformulier deze wijzigingen op tijd door te geven aan de servicedesk van BKWI van de Centrale voorziening

Ondertekening

Aanhef

 

Naam

 

Voorletters

 

Functie

 

Telefoon

 

Emailadres

 

Plaats                                                                                              Datum

Door ondertekening verklaart Ondertekenaar rechtsgeldig bevoegd te zijn Afnemer aan te melden voor aansluiting op de Centrale Voorziening BVV en tot opgave van overige informatie zoals opgenomen in dit formulier en de bijlage ‘Aanvullende gegevens governance’.

Op de pagina’s hieronder wordt de informatie gevraagd voor de technische aansluiting op de Centrale voorziening BVV.

Laat dit formulier invullen door bijvoorbeeld een Applicatiebeheerder, bij vragen kan men contact opnemen met de servicedesk van BKWI.

A) Identificatie gegevens afnemer

1) Het (sub)OIN van onze organisatie die van afnemer van de Centrale voorziening BVV.

 

2) Naam zoals opgenomen in (sub)OIN-register

 

B) Gebruik van een applicatie die gedeeld wordt met meerdere afnemers van een commerciële aanbieder of gebruik van applicatie in

samenwerkingsverband.

3) Wij maken gebruik van een SaaS-

applicatie?

 

Ja

 

Nee (bij nee ga naar onder deel C)

 

Als er sprake is van gebruik van een SaaS- applicatie, dan verklaart de afnemer dat de leverancier van de SaaS-applicatie het bericht

namens de afnemer ondertekent

4) De informatie van de SaaS- leverancier/Applicatie in

samenwerkingsverband

 

a. Naam leverancier

 

b. Naam applicatie

 

c. OIN van de leverancier voor de TLS-verbinding

 

d. IP-adres waarvan verbinding wordt gemaakt

 

e. De URI van de applicatie zoals die opgenomen wordt in het wsa: From element.

 

f.    OIN welke gebruikt wordt voor

de ondertekening (signing)

 

C) Gebruik van een eigen applicatie

5) Afnemer maakt gebruik van een eigen applicatie die zelf gebouwd is of heeft een licentie aangekocht.

a) Naam leverancier (indien licentie aangekocht)

 

b) Naam applicatie:

 

c) OIN van de afnemer voor de TLS-verbinding

 

d) IP-adres waarvan verbinding

wordt gemaakt

 

e) De URI van de applicatie zoals

die opgenomen wordt in het wsa: From element.

 

f)    (sub)OIN welke gebruikt wordt voor de ondertekening (signing)

 

D) Informatie t.b.v. ICT beheer en informatiebeveiliging

Applicatiebeheerder

De functionaris binnen uw organisatie die al eerste contactpersoon bij ICT

Beheeractiviteiten zoals incidenten, problemen en wijzigingen optreedt. O.a. opname voor verzendlijst Servicedesk.

Aanhef

 

Initialen

 

Achternaam

 

Emailadres

 

Telefoonnummer

 

Security Officer

De functionaris die beveiligingsincidenten (o.a. datalekken) behandelt en specifieke rapportages mag opvragen.

Aanhef

 

Initialen

 

Achternaam

 

Emailadres

 

Telefoonnummer

 

 

Bijlage 1

Gegevens ten behoeve van onder andere inrichting van de governance van de BVV keten

 Relatiebeheerder/accountmanager

Aanhef

 

Initialen

 

Achternaam

 

Functie

 

Emailadres

 

Telefoonnummer

 

Deelnemer Tactisch Overleg Afnemers

Aanhef

 

Initialen

 

Achternaam

 

Functie

 

Emailadres

 

Telefoonnummer

 

Ontvanger van reguliere rapportages

Aanhef

 

Initialen

 

Achternaam

 

Functie

 

Emailadres

 

Telefoonnummer

 

Escalatiemanager/servicelevelmanager

Aanhef

 

Initialen

 

Achternaam

 

Functie

 

Emailadres

 

Telefoonnummer