2. Onze dienstverlening in 2022

Vanuit de wet structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI) heeft BKWI de taak om de samenwerking tussen overheidsorganisaties te bevorderen door de uitwisseling van gegevens over burgers en bedrijven op een veilige, snelle en makkelijke manier voor deze organisaties, die primair in het SZW-domein werken, mogelijk te maken.

Om continue, stabiele en veilige gegevensleveringen mogelijk te maken voeren wij beheertaken uit voor de centrale voorzieningen voor de uitwisseling van gegevens en ondersteunen wij afnemers om hierop aan te sluiten. Door veranderingen in bestaande wet- en regelgeving en mutaties in werkprocessen bij uitvoeringsorganisaties veranderen we onze voorzieningen, zoals Suwinet en de BVV-rekentool, continu om aan de gestelde opdracht te voldoen.

Ook werken wij nauw met het Ministerie van SZW en onze ketenpartners samen bij het voorbereiden en uitvoeren van nieuwe beleidswensen vanuit de politiek. In dit hoofdstuk leest u onze belangrijkste verwachtingen en plannen voor 2022.

2.1 Meibrief 2022

Zoals ieder jaar is ook voor 2022 een ‘meibrief’ ontvangen van het Ministerie van SZW. In deze brief wordt uiteengezet wat het Ministerie in 2022 van ons verwacht. Bijgaand een overzicht van de voornaamste punten:

  • We gaan in gesprek met het Ministerie over de stapeling van beleidsopdrachten en de investering in de continuïteit van de organisatie;
  • Het Ministerie van SZW heeft aangekondigd eind 2021 te starten met een brede verkenning van de governance van het stelsel van gegevensuitwisseling en daar BKWI bij te zullen We dragen graag bij aan deze verkenning met de kennis die wij over de afgelopen 20 jaar binnen dit domein hebben opgebouwd;
  • Er wordt in overleg gekeken naar een startdatum voor de bouw van de routeervoorziening voor de WSKD

2.2 Reguliere dienstverlening

2.2.1. SUWI

Borgen continue, stabiele en veilige gegevenslevering via Suwinet

Voor een continue, stabiele en veilige gegevensuitwisseling is het noodzakelijk dat onze technische omgeving geheel up-to-date is. Dit is de afgelopen jaren gerealiseerd. Ons platform is robuust en stabiel. Nu is het zaak om de techniek en ontwikkelingen bij te houden.

We hebben dit ingeregeld door minimaal één ontwikkelteam te laten werken aan onderhoud en wijzigingsverzoeken (CMK’s). Daarnaast zullen we, naar alle waarschijnlijkheid, in 2022 alle gemeenten en kleine afnemers van Suwinet Classic over laten stappen op Suwinet Upgrade. Hiermee zullen alle uitvoeringsorganisaties en gemeenten aangesloten zijn op het vernieuwde Suwinet, waardoor beheertaken op Suwinet Classic kunnen worden stopgezet.

Na afronding kunnen al onze afnemers gebruik maken van een up-to-date voorziening die voldoet aan alle rijksbrede wet- en regelgeving, zoals de webrichtlijnen. Voor BKWI betekent dit dat we het oude Suwinet kunnen uitfaseren, geen dubbele beheerlasten meer hebben en we in de toekomst efficiënter kunnen ontwikkelen. Naast het feit dat dit een flinke ontwikkelklus is, zijn we hierbij afhankelijk van de implementatiesnelheid bij gemeenten. We ondersteunen en stimuleren hierbij maximaal.

Ondersteunen afnemers

Afnemers van Suwinet hebben de verantwoordelijkheid voor het verantwoord gebruik van Suwinet. Wij ondersteunen afnemers hierbij met:

  • Het opstellen en aanbieden van volledige en kwalitatief verantwoorde documentatie over en handleidingen van de Suwinet Services;
  • Het betrekken van gebruikers tijdens de ontwikkeling van de producten en bij de voortgang van de sprints, zodat we vroegtijdig zaken kunnen aanpassen indien noodzakelijk;
  • Het tijdig en volledig communiceren over tijdstip en inhoud van releases;
  • Het inzetten van de Suwidesk als tweedelijns support;
  • Het onderhouden van contacten met afnemers via onze relatiebeheerders, het verzorgen van het secretariaat van agendacommissie en ketenoverleg, het vervullen van het voorzitterschap van de diverse domeingroepen in de keten;
  • Het aanbieden van rapportages over het zorgvuldig gebruik van Suwinet Services en diensten van BKWI;
  • Het gebruik maken van het klantenpanel om het gebruik en de werking van de producten nog efficiënter te

Beheer ketenstandaarden

BKWI ondersteunt de ketenpartners om het gegevensverkeer veilig, gestructureerd en betrouwbaar te laten verlopen door ketenstandaarden op te stellen en te beheren. Dit zijn gemeenschappelijke (spel)regels die UWV, SVB en VNG afspreken rond het uitwisselen van gegevens.

Dit gebeurt in domein- en werkgroepen, waarin de ketenpartners vertegenwoordigd zijn. Er zijn diverse standaarden in beheer bij verschillende domeingroepen, zoals het

SuwiGegevensRegister (SGR), de Transactiestandaard, de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi Keten Service Level Agreement (GeVSKetenSLA) en de Ketenarchitectuur Werk en Inkomen (KArWeI).

Ook voor 2022 geldt dat deze ketenstandaarden zullen worden geactualiseerd en indien noodzakelijk, worden voorgelegd aan het ketenoverleg en gepubliceerd in de Staatscourant. Daarbij zullen we in 2022 in het kader van het programma Verbetering Uitwisseling Matchinggegevens (VUM) ook de daarbij behorende gegevensset opnemen in het SGR.

Totaalrapportage

Net als in de afgelopen jaren zal ook in 2022 worden gewerkt aan de totaalrapportage. Deze rapportage geeft inzicht in de mate waarin alle op Suwinet aangesloten partijen voldoen aan de beveiligingseisen van Suwinet. Na opstelling zal de totaalrapportage via het ketenoverleg worden aangeboden aan het Ministerie van SZW.

2.2.2.                  Beheer rekenmodule beslagvrije voet (BVV)

Per 1 januari 2021 is de centrale voorziening voor het berekenen van de beslagvrije voet in gebruik genomen. Deze voorziening is ontwikkeld door BKWI en IB en wordt door beide organisaties zowel technisch, als functioneel beheerd op aangeven van en in samenspraak met, het Ministerie van SZW en de beslagleggende organisaties die gebruik maken van de centrale voorziening.

In 2022 zal deze taak worden voortgezet. We verwachten dat er, net als in 2021, nog de nodige wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de keten voor derdenbeslag die impact zullen hebben op de rekenmodule.

De regie op wijzigingen ten behoeve van BVV ligt in handen van het nog in oprichting zijnde Ketenbureau Schulden. Wij zullen met dit bureau in gesprek moeten over het aantal releases en wanneer welke wijzigingen moeten worden geïmplementeerd. Zodra deze wijzigingen gerealiseerd zijn, zal BKWI intensief afstemmen en samenwerken met afnemers van de generieke voorziening om alles juist en tijdig te implementeren.

2.3 Nieuwe of veranderende dienstverlening (veranderportfolio)

De Minister van SZW heeft in de meibrief aangegeven in 2022 inzet van BKWI te wensen bij diverse wetgevingstrajecten, maar nog niet aan te kunnen geven welke dit zullen zijn. Dit zien wij terug in het grote aantal voorbereidende trajecten waarbij BKWI betrokken is, waaronder WSKD, WGS, VUM, EESSI, maar die bij het uitbrengen van dit jaarplan nog niet hebben geleid tot een concrete opdracht.

Ondanks de hoeveelheid beleidstrajecten die ophanden zijn heeft BKWI voor de eerste twee kwartalen van 2022 vanuit onze opdrachtgevers geen opdrachten ontvangen die in ons ontwikkelportfolio landen. Hierdoor is ontwikkelcapaciteit beschikbaar om vernieuwing door te voeren. Hiermee zorgen we ervoor dat onze producten aan blijven sluiten op de verwachtingen van afnemers en vergroten we onze verandercapaciteit, waardoor we naar de toekomst toe meer en sneller in kunnen spelen op wensen van onze opdrachtgevers.

Optimalisering inzet analyse- en ontwikkelcapaciteit

BKWI wil graag een relevante bijdrage leveren aan de maatschappelijke vraagstukken die er zijn, zoals we momenteel doen op het gebied van de schuldenproblematiek. Onze beperkte ontwikkelcapaciteit willen we hiervoor optimaal inzetten. Het is daarom belangrijk dat tijdig uitvoeringskaders helder zijn, wetswijzigingen zijn getoetst op uitvoerbaarheid, er in de keten overeenstemming is en de opdracht is verstrekt zodat BKWI de benodigde voorbereidingen voor implementatie kan treffen.

Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met de beperkte toetsingscapaciteit bij BKWI. Het is daarom goed dat het Ministerie van SZW heeft aangegeven vooraf selectief te zullen zijn in het voorleggen van beleidsopdrachten en zich in te spannen om BKWI tijdig aan te haken bij nieuwe of veranderende opdrachten. Op die manier kan BKWI zijn ontwikkelcapaciteit optimaal benutten.

Beleidstrajecten in informatieketens zijn complex. Alle partijen, van gegevensbron tot meerdere afnemers, moeten op elkaar aansluiten en dezelfde uitganspunten hanteren. We merken dat deze afstemming geregeld moeizaam verloopt en dat specificaties na opdrachtverlening nog wijzigen. Dit leidt tot vertraging en inefficiënte inzet van ontwikkelcapaciteit.

We zijn daarom in gesprek met onze opdrachtgevers bij het Ministerie van SZW over hoe we op een meer iteratieve wijze kunnen werken aan de realisatie van politieke ambities. Deze werkwijze zullen wij in 2022 voor het eerst beproeven bij de implementatie van de WSKD.