Jaarplan BKWI 2022

Voorwoord

BKWI ontleent zijn bestaansrecht aan het mogelijk maken van goede en efficiënte overheidsdienstverlening aan burgers. Wij zorgen ervoor dat medewerkers van uitvoeringsorganisaties veilig, snel en eenvoudig over de juiste gegevens beschikken om goede dienstverlening aan burgers te bieden.

In 2021 zijn we verder gegroeid, zowel in aantal medewerkers als in het takenpakket waarvoor we diensten ontwikkelen en beheren. Zo hebben we sinds 1 januari 2021, met de inwerkingtreding van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet, ook verantwoordelijkheden gekregen binnen de schuldenketen.

De groei van de organisatie en de breedte van ons takenpakket heeft gevolgen voor de inrichting van de organisatie en de benodigde governance om een goede aansturing te borgen. In 2020 zagen we deze noodzaak al. Vanwege het thuiswerken en de prestaties die toen van ons gevraagd werden hebben we besloten de benodigde organisatieverandering uit te stellen.

In 2021 zijn we echter gestart met een verkenning op onze interne inrichting. Dit traject wordt momenteel doorlopen. Zodra we weer met wat meer collega’s op kantoor mochten zijn hebben we, samen met de OR, in dialoogsessies het gesprek gevoerd over de organisatie-inrichting. We hebben opgehaald wat onze collega’s graag anders zien en wat men juist graag wil behouden. Dit nemen we mee in het verdere traject. In het jaarverslag over 2021 en de verantwoording over 2022 zullen we hierover meer melden en uiteraard nemen we onze gesprekspartners tussentijds mee in de ontwikkelingen.

In 2022 breiden we ons takenpakket binnen de schuldenketen verder uit. Het Ministerie van SZW heeft ons gevraagd om een grotere rol te spelen in het ontwikkelen en beheren van een nieuwe routeervoorziening. Met de wet stroomlijning keten derdenbeslag (WSKD) gaan overheidsorganisaties nauwer samenwerken en elkaar beter informeren bij het leggen van beslag. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel beslag gelegd wordt bij burgers in een schuldenpositie.

BKWI zal het centrale deel van deze routeervoorziening ontwikkelen en beheren en daarbij regie voeren op een goede gegevensuitwisseling. Voor BKWI is dit een forse nieuwe klus met veel afhankelijkheden in de keten. We kunnen dit daarom ook niet alleen. Een goede samenwerking binnen de keten onder regie van het Ministerie van SZW is noodzakelijk. Gegeven de maatschappelijke relevantie ligt onze focus in 2022 voornamelijk op de realisatie van de routeervoorziening.

In de eerste kwartalen van 2022 voert BKWI geen beleidsopdrachten uit voor het Ministerie van SZW. Dat geeft ons beperkte ruimte om onze systemen te vernieuwen. We investeren in onze wendbaarheid, zodat wijzigingen in berichten sneller en eenvoudiger doorgevoerd kunnen worden. Gezien de grote hoeveelheid wijzigingen die met de BVV gepaard gaan pakken we dit als eerste op.

In de afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het verbeteren van onze informatiebeveiliging en privacy. Onze systemen zijn robuust en het toezicht op het gebruik ervan door onze afnemers op een goed niveau. In 2022 gaan we hiermee verder, met de ingerichte PDCA-cyclus zullen we in 2022 een volgende stap zetten in het aantoonbaar maken van de wijze waarop BKWI veilig zijn werkzaamheden in de gegevensketen uitvoert.

In 2022 bestaat BKWI 20 jaar. We zullen hier zeker bij stil staan. In die 20 jaar hebben we veel kennis opgebouwd over het organiseren van een goede keteninformatisering. Die kennis willen we delen zodat de keteninformatisering en daarmee de dienstverlening van de overheid verder kan verbeteren. Het 20-jarig bestaan biedt daarvoor een uitstekend podium.

Gerhard Hagedoorn, directeur BKWI