Lijst van afkortingen

AP                    Autoriteit Persoonsgegevens

BIG                  Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIR                  Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

BIO                  Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BKWI               Bureau Keteninformatiesering Werk en Inkomen

BRP                 Basis Registratie Personen

BVG                 Borging veilige gegevensuitwisseling Suwinet

CMK                 Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen

CBP                 College Bescherming Persoonsgegevens

CRM                 Customer Relationship Management

DIB                  Domeingroep ICT beheer

ENSIA              Eenduidige Normatief Single Information Audit

GeVs                Gemeenschappelijke elektronische Voorziening Suwinet

IB                    Inlichtingenbureau

LBIO                Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

SAFE                Scaled Agile Framework

SZW                 (ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

OTAP               Ontwikkel-, Test-, Acceptatie en productie

P&B                 Privacy en Beveiliging

PI                    Prestatie indicator

SGR                 Suwi Gegevensregister

SLA                  Service Level Agreement

SNG                 Stichting Nederlandse Gerechtsdeurwaarders

SVB                 Sociale Verzekeringsbank

SUWI               Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

TWI                 Toekomst gegevensuitwisseling werk en inkomen

UWV               Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VBR                 Verbreding beslagregister

vBVV               Vereenvoudiging Beslag Vrije Voet

VNG                 Vereniging Nederlandse Gemeenten

WDO                Wet Digitale Overheid

WGS                Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

WMEB             Wet Modernisering Elektronisch bestuur

WOO                Wet Open Overheid

WSKD              Wet Stroomlijning Ketenbeslag Derden