2. Onze dienstverlening in 2021

De dienstverlening die we verlenen is gebaseerd op onze wettelijke taak en opdrachten die voor ketenpartners of het ministerie van SZW worden gerealiseerd. Daarnaast is de meibrief die jaarlijks door het ministerie van SZW wordt opgesteld ook van invloed op onze dienstverlening. In dit hoofdstuk leest u per onderdeel wat de verwachtingen en plannen zijn voor 2021.

2.1 Meibrief ministerie SZW

Jaarlijks ontvangen wij van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de zogenaamde meibrief, waarin wordt vermeld wat het ministerie komend jaar van ons verlangt. Voor 2021 zijn de volgende items opgenomen in de meibrief:

 • Er zullen in 2021 opdrachten richting BKWI komen, echter concrete planning is nog niet mogelijk.

Er wordt daarom flexibiliteit van BKWI gevraagd en het ministerie van SZW heeft aangegeven BKWI nauw te betrekken bij de voortgang;

 • Er zijn extra middelen toegezegd om een nieuwe ontwikkelstraat en ondersteunend personeel aan te nemen. Gevraagd wordt in het jaarplan aan te geven hoe de toegezegde budgetten worden benut;
 • In 2021 worden de benodigde stelselwetgeving, -kaders, -besturing en digitale infrastructuur voor TWI verder gerealiseerd en in pilots beproefd. Er wordt van BKWI verwacht dat zij aan het nieuwe stelsel bijdragen;
 • Vanaf 2021 zal een beroep op BKWI worden gedaan voor het beheer van de schuldenketen, waarvoor nog een U-toets volgt. In het jaarplan moet BKWI aangeven wat dit beheer voor betekent en hoe het beheer wordt georganiseerd.

De hierboven genoemde punten zullen ofwel in reguliere dienstverlening ofwel vanuit het portfolio worden opgepakt.

2.2 Reguliere dienstverlening

 De reguliere dienstverlening van BKWI was tot aan het jaar 2021 eigenlijk altijd gebaseerd op het domein Werk en Inkomen. In 2020 is BKWI gevraagd bij te dragen aan de regelingen binnen de schuldenketen en dat heeft ertoe geleid dat we in 2021 ook reguliere taken in het domein schulden gaan oppakken. Een ander gevolg van deze uitbreiding is dat we ook te maken krijgen met nieuwe afnemers, zoals SNG en LBIO.

Voor de hierboven genoemde domeinen voeren wij een aantal taken uit ten behoeve van Suwinet:

 • Borgen continue, stabiele en veilige gegevenslevering via Suwinet;
 • Ondersteunen van afnemers in beheer en gebruik Suwinet;
 • Beheer van ketenstandaarden en wijzigingen;
 • Aansluiten op veranderende wet- en regelgeving;
 • Aansluiten op veranderingen in werkwijze Suwi-partijen;

Borgen continue, stabiele en veilige gegevenslevering via Suwinet

Om een continue, stabiele en veilige gegevensuitwisseling te kunnen garanderen voor onze ketenpartners is het noodzakelijk dat de technische omgeving volledig up-to-date is. In 2019 en 2020 is de omgeving weer technisch up-to-date gebracht, nu is het zaak om dit bij te houden.

We doen dit onder meer door minimaal één ontwikkelteam te laten werken aan onderhoud en wijzigingsverzoeken (CMK’s) en is er een speciaal team dat zich bezighoudt met de ontwikkel-tooling en omgeving. Daarnaast zullen we groot onderhoud opnemen in ons portfolio (Zie 2.3).

De uitdaging voor 2021 ligt in het gegeven dat we de transitie ingaan naar een nieuwe hosting- partij. Dit moet zodanig plaatsvinden dat de afnemers er geen nadelige gevolgen van ondervinden en tevens moet de impact op het portfolio zo gering mogelijk zijn. Afgesproken is om in het Ketenoverleg de opdrachtgevers van de voortgang op de hoogte te houden.

Ondersteunen afnemers

Gebruikers van Suwinet moeten zorgen dat zij op verantwoorde wijze gebruik maken van de mogelijkheden die Suwinet biedt en dat er op verantwoorde wijze beheer wordt gevoerd.

Wij ondersteunen gebruikers in het op een verantwoorde wijze gebruik maken van Suwinet met:

 • Het opstellen en aanbieden van volledige en kwalitatief verantwoorde documentatie en handleidingen over de Suwinet Services;
 • Het betrekken van gebruikers tijdens de ontwikkeling van de producten, bij de voortgang van de sprints, zodat we vroegtijdig zaken kunnen aanpassen indien noodzakelijk;
 • Het tijdig en volledig communiceren over tijdstip en inhoud van releases;
 • Het inzetten van de Suwidesk als tweedelijns support;
 • Het onderhouden van contacten met afnemers via onze relatiebeheerders, het verzorgen van het secretariaat van agendacommissie en Ketenoverleg, het vervullen van het voorzitterschap van de diverse domeingroepen in de keten;
 • Het aanbieden van rapportages over het zorgvuldig gebruik van Suwinet Services en diensten van BKWI;
 • Het gebruik maken van het klantenpanel om het gebruik en de werking van de producten nog efficiënter te maken.

Beheer ketenstandaarden

BKWI is verantwoordelijk voor het gestructureerd betrouwbaar en veilig laten verlopen van het gegevensverkeer. Daarom zorgt BKWI, samen met en in opdracht van, de ketenpartners, voor het beheer van ketenstandaarden. Dit zijn gemeenschappelijke (spel)regels die UWV, SVB en VNG afspreken rond het uitwisselen van gegevens.

Dit gebeurt in domein- en werkgroepen, waarin ketenpartijen vertegenwoordigd zijn. Deze domeingroepen zijn onafhankelijke adviesorganen naar het Ketenoverleg en ketenpartners. Er zijn diverse standaarden in beheer bij verschillende domeingroepen, zoals het

SuwiGegevensRegister, Transactiestandaard, GeVSKetenSLA en KArWeI. Ook voor 2021 geldt dat deze ketenstandaarden zullen worden geactualiseerd, worden voorgelegd aan het Ketenoverleg en, indien noodzakelijk, worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Aansluiten veranderende wet- en regelgeving

Zoals in eerdere jaren levert BKWI ook in 2021 een bijdrage aan uitvoeringstoetsen die vanuit het ministerie van SZW aan UWV worden verstuurd. Daarnaast zorgen we ervoor dat wijzigingen van wetgeving die niet direct een U-toets voor BKWI opleveren, maar wel voor onze ketenpartners worden verwerkt in Suwinet.

Een voorbeeld hiervan zijn de werkzaamheden rond de jaarovergang, zodat binnen UWV de juiste gegevens worden getoond bij o.a. uitkeringsaanvragen. UWV geeft nu al aan dat deze voor de overgang van 2021 naar 2022 groot zal zijn en er waarschijnlijk op het portfolio van BKWI van 2021 ook hiermee rekening moet worden gehouden.

Beheer BVV

Per 1 januari 2021 is de centrale voorziening voor het berekenen van de beslagvrije voet operationeel en in gebruik. Dit is een nieuwe voorziening die BKWI samen met het Inlichtingenbureau heeft ontwikkeld en gebouwd. Vanaf 1 januari 2021 moet deze voorziening beheerd worden.

Het technische beheer gebeurt door BKWI. Het functionele beheer gebeurt ook door BKWI, op aangeven van en in samenspraak met het ministerie van SZW en de beslagleggende organisaties die gebruik maken van de centrale voorziening.

Overige activiteiten

 • Totaalrapportage

Net als in de afgelopen jaren zal ook in 2021 worden gewerkt aan de totaalrapportage. Deze rapportage geeft inzicht in de mate waarin alle op Suwinet aangesloten partijen voldoen aan de beveiligingseisen van Suwinet. Na opstelling zal de totaalrapportage via het Ketenoverleg worden aangeboden aan het ministerie van SZW.

 • Klantenpanel

In 2020 is het klantenpanel BKWI heringericht en dit heeft bij enkele onderwerpen al zijn waarde bewezen. We gaan hier dan ook in 2021 mee verder om hen te betrekken bij wijzigingen in systemen, instructies etc. Daarnaast kunnen er vanuit het klantenpanel ook suggesties worden aangedragen.

2.3 Portfolio

Binnen BKWI werken we met een portfolio voor onze ontwikkelwerkzaamheden. Dit portfolio wordt opgesteld voor de vier binnen BKWI werkzame teams, waarvan minimaal 1 team de wettelijke taak (beheer) van BKWI uitvoert en de overige teams aan de opdrachten vanuit het ministerie van SZW en het Ketenoverleg werken.

2.3.1  Financiering ontwikkelteams

De financiering van de ontwikkelteams is voor 2022 en verder structureel opgenomen in de begroting van het ministerie van SZW. Voor 2021 is aan de ketenpartners gevraagd om voor nog een jaar de ontwikkelteams te financieren. Dit is in principe toegezegd tijdens het Ketenoverleg van 17 september 2020 en zal nog voor het eind van het jaar definitief worden gemaakt. Daarnaast worden twee teams gefinancierd vanuit opdrachten van SZW. SZW staat garant voor het deel waar nog geen opdrachten op zijn verstrekt.

Sinds 1 oktober 2020 is het vierde ontwikkelteam operationeel. Dit team is, in opdracht van het ministerie van SZW en de ketenpartners, extra ingericht omdat er een groeiende vraag naar ontwikkel- en beheercapaciteit is vanuit het ministerie van SZW.

2.3.2 Portfolio 2021

Het portfolio 2021 is vastgesteld door het Ketenoverleg maar er bestaan nog onzekerheden over de opdrachten vanuit SZW. Het ministerie heeft in de meibrief flexibiliteit van BKWI gevraagd hierin. Op dit moment loopt er wel een aantal voorbereidingen en u-toetsen die kunnen leiden tot een opdracht, echter hierover is nog geen zekerheid. Vandaar dat we met het ministerie van SZW en de andere opdrachtgevers in het Ketenoverleg in gesprek blijven om de puzzel rondom het portfolio 2021 te leggen.

Wel geven we hieronder beknopt aan waar we voor 2021 in ieder geval rekening mee houden.

 • Wet stroomlijning ketenbeslag derden (WSKD)

Vanaf 2022 zullen beslaglegende partijen meer gegevens met elkaar uitwisselen. Hiervoor loopt het SZW-programma Verbreding Beslag Register (WSKD). In de zomer van 2020 is gewerkt aan de U- toets van deze regelgeving. Ook loopt er momenteel een U-toets rondom de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Afhankelijk van de reactie op de uitgebrachte U-toets én besluitvorming in het Ketenoverleg omtrent de prioritering van het portfolio zal verder worden gewerkt aan deze (mogelijke) opdracht.

 • Uitfaseren Suwinet-Inkijk classic en overzetten van gemeenten naar Vernieuwde Suwinet-Inkijk In samenhang hiermee: AMvB toegankelijkheidsnormen vanuit Wet Digitale Overheid

Met onze ketenpartners hebben we afgesproken prioriteit te geven aan het uitfaseren van de oude Suwinet omgeving. Deze wordt nu nog gebruikt door gemeenten, maar die zullen ook over moeten gaan naar de vernieuwde Suwinet Inkijk. De nieuwe omgeving biedt voordelen in gebruik en geeft een betere borging van de beveiliging. Daarbij is het noodzakelijk om de oude Suwinet omgeving uit te faseren, omdat nu beide omgevingen worden onderhouden en in beide omgevingen aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Hiermee gaat onnodig capaciteit verloren.

 • Aanpassen Suwinet-Inkijk aan nieuwe transactiestandaard

Suwinet-inkijk wordt aangepast aan de transactiestandaard 4.0: de nieuwe en veilige standaard binnen de keten. Dit is een gezamenlijke inspanning die alle ketenpartijen doen.

 • Programma Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI)

BKWI heeft samen met het Inlichtingenbureau (IB) een propositie gedaan voor een bijdrage aan fase 4 van het programma Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI). Ten behoeve van TWI wordt een nieuw platform ontwikkeld. De opdracht voor realisatie van fase 4 is inmiddels ontvangen. Per 1 oktober 2020 is een team gestart met het ontwikkelen van de noodzakelijke producten en services (zoals rapportages, autorisatie).

 • Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS)

De nieuwe wet op de Gemeentelijke schuldhulpverlening moet gemeenten in staat stellen schuldhulpverlening efficiënter en vroegtijdiger aan te bieden aan burgers. Zo komen minder mensen in ernstige schuldsituaties. BKWI is gevraagd een uitvoeringstoets uit te brengen op de nog vast te stellen oplossing voor die gegevensuitwisseling.