Domeingroep ICT Beheer

De Domeingroep ICT Beheer (DIB) is opgericht om afspraken tussen de Suwipartijen te maken over de gezamenlijke ICT-beheerprocessen en prestatienormen die zijn ingericht ten behoeve van het beheer van de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS).

Hierbij moet onder andere gedacht worden aan Suwinet-Inkijk en Suwinet-Inlezen. Een beschrijving van de scope van de GeVS is vastgelegd in de ketenarchitectuur Werk & Inkomen (Karwei).

Doel van deze afspraken is het verbeteren van de dienstverlening aan elkaar, door beheerprocessen die de GeVS raken bij Suwipartijen zo optimaal mogelijk op elkaar aan te sluiten en de prestatienormen continu te bewaken.

Verantwoordelijkheden

De Suwipartijen zijn zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de eigen beheerprocessen. Binnen de DIB maken zij afspraken over het gezamenlijk deel van het ICT beheer, de aansluiting van de eigen beheerprocessen op de ketenbrede beheerprocessen en de prestatienormen.

Deze afspraken worden door de DIB onder andere vastgelegd in de GeVS Keten Service Level Agreement (Keten SLA) en een operationele uitwerking hiervan in het Keten Dossier Afspraken en Procedures (Keten DAP). De naleving van de Keten SLA en de Keten DAP wordt door de DIB bewaakt.

Deelnemers

In de DIB zitten vertegenwoordigers van de Suwipartijen, te weten SVB, UWV, BKWI, IB en VNG.

De Domeingroep kan besluiten om derden als agenda lid /toehoorder toe te laten tot de Domeingroep vergaderingen voor zover dit toegevoegde waarde heeft voor de activiteiten van de Domeingroep, dan wel externe expertise gewenst is. Te allen tijde blijft de beslissingsbevoegdheid voor de domeingroepbesluiten liggen bij de Suwipartijen.

Werkgroepen

Onder de Domeingroep ICT Beheer zijn twee werkgroepen ingericht: het Keten Change Advisory Board (Keten CAB) en het Keten Incidenten en Probleem Overleg (KIPO).

Keten CAB

Deze werkgroep beoordeelt, stemt af en bewaakt voorgestelde wijzigingen die de GeVS raken. Zij bepalen onder andere de impact op ketenwijzigingen of achterhalen wat de impact is op de eigen organisatie. Ook stelt zij de prioriteiten vast van wijzigingen die onderdeel uitmaken van de Ketenreleases.

Het Keten CAB is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van functionele wensen van de gebruiker. De werkgroep vertegenwoordigt ook de business in de Keten en beslist over de wenselijkheid van functionele wijzigingsverzoeken die de Suwiketen aangaan.

KIPO

In deze werkgroep worden (lang)lopende incidenten besproken en waar nodig ‘gepromoveerd’ naar problemen. Deze problemen worden belegd bij een oplosgroep. KIPO bewaakt de voortgang van het probleem.