Domeingroep Gegevens en Berichten

De domeingroep Gegevens en Berichten (DGB) stelt jaarlijks het Suwi Gegevensregister (SGR) op. Het Opdrachtgeversberaad BKWI stelt het SGR vast. Het SGR is de basis en de standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen het Suwidomein (UWV, SVB, Gemeenten en Inlichtingenbureau).

In het SGR wordt door de domeingroep ook de gemeenschappelijke taal voor gegevensuitwisseling gedefinieerd en vastgelegd, de SuwiML. Zowel het SGR en SuwiML hebben tot doel de elektronische gegevensuitwisseling tussen partijen in het Suwidomein te faciliteren.

Doel

De DGB bewaakt, met behulp van de werkgroepen, op tactisch niveau de samenhang tussen het SGR en SuwiML. Zij controleert, toetst en keurt wijzigingen op ketenstandaarden. Ditzelfde doet zij op wijzigingsvoorstellen die mogelijk impact hebben op de geldende ketenstandaarden. Ook bereidt DGB advies voor de vaststelling van de ketenstandaarden door het Opdrachtgeversberaad voor.

Verantwoordelijkheden

De DGB is verantwoordelijk voor de oplevering, onderhoud en doorontwikkeling van SGR en SuwiML (hieronder vallen de SuwiML-Berichtstandaard en de SuwiML-Transactiestandaard) en advisering en toetsing hiervan.

Deelnemers

In de DGB zijn UWV, SVB, VNG, IB en BKWI vertegenwoordigd.

Incidenteel nodigt de DGB derden uit als toehoorder wanneer externe expertise gewenst is. De beslissingsbevoegdheid blijft echter liggen bij de Suwipartijen.

Werkgroepen

Er vallen twee werkgroepen onder DGB. De werkgroep Gegevens en Berichten (WGB) en de Werkgroep XML (WGX). Deze werkgroepen bereiden de besluitvorming voor die in het SGR/SuwiML-standaarden worden vastgelegd en voeren de activiteiten uit.

WGB

Deze werkgroep houdt zich bezig met het beoordelen van wijzigingsverzoeken die SGR raken. Vervolgens bereiden zij de inhoud van de SGR voor. Ze beoordelen de impact van nieuw of gewijzigde wet- en regelgeving en andere ontwikkelingen binnen het Suwidomein op het SGR.

WGX

De WGX richt zich op het onderhoud en doorontwikkeling van de technische standaarden en afspraken. Ze bereidt de besluitvorming voor over de wijzigingen van de SuwiML standaarden (SuwiML Transactiestandaard en Berichtstandaard) en biedt die aan de DGB aan.